Печат на фактура от касов апарат ДАТЕКС DP 150, DP 25, DP 35, WP 50

Как да отпечатаме фактура направо от касовия си апарат.

Предварителна подготовка: Артикули, Клиенти

Подходящо за: Често повтарящи се клиенти

Подсказка: Добавете клиент с ЕИК 99999999 ПРОДАЖБИ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО, за издаване на фактури към физически лица.

Съвместими касови апарати: ДАТЕКС DP 150, DP 25, DP 35,WP 50


Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечата при следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.


Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите (Shift) и (PRC). На индикацията се извежда

меню, от което се избира „1) Фактура”. Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата.

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с

поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се

въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се показва
 съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе

ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се

разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително

въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение

ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да

ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН или 9999999999.