Печат на фактура от касов апарат ДАТЕКС DP 150, DP 25, DP 35

Как да отпечатаме фактура направо от касовия си апарат.

Предварителна подготовка: Артикули, Клиенти

Подходящо за: Често повтарящи се клиенти

Подсказка: Добавете клиент с ЕИК 99999999 ПРОДАЖБИ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО, за издаване на фактури към физически лица.


6.Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечата при

следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите (Shift) и (PRC). На индикацията се извежда

меню, от което се избира „1) Фактура”. Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата.

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с

поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се

въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се показва
 съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе

ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се

разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително

въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение

ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да

ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН или 9999999999.