Строниране на фискален бон на Датекс DP 150, DP 25, DP 15, DP 35

7.Сторниране на продажба

ФУ дава възможност за сторниране на продажба от предходен, вече затворен клиентски бон. Сторнирането се

извършва, като се избира специално меню с клавишите (Shift)(PRC). От менюто се избира 3) Сторно бон.

Според причината за сторнирането се натиска клавиш:

(1) - Връщане на стока (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

(2) - Операторска грешка (може да се извърши не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е

допусната)

(3) - Намаление на данъчна основа (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

След като е избран вида на сторнирането, ФУ изисква въвеждане на всички данни за клиентския бон, който се

сторнира:

-номер на документ,

-дата на издаване на бона,

-час на издаване на бона,

-номер на ФП на ФУ, на което е издаден бона,

- УНП (уникален номер на продажбата)-ако бона е издаден от софтуер, управляващ

продажбите. Ако бона не е издаден от софтуер, управляващ продажбите се натиска

само (TOTAL). ФУ индицира всички въведени данни. Ако някои от данните не са въведени

правилно, с клавишите (C) или (ON) се връща менюто за въвеждане. След като се потвърдят данните,

операторът извършва продажбите, които се сторнират. Сторнирането може да завърши само с плащане в

брой.