НАРЕДБА Н-18 - без ЕСФП и ИАСУТД

Извадка от последната верси на Наредба Н-18 без нерелеватните части

 

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

В сила от 01.01.2007 г.Издадена от Министерството на финанситеВ сила от 01.01.2007 г.Издадена от Министерството на финанситеОбн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 3 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им;6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);7. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;8. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За целите на тази наредба "фискално устройство", "търговски обект", "интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност", "петролна база", "краен потребител", "краен разпространител", "фискална касова бележка (фискален бон)" и "касова бележка (системен бон)" са тези по § 1, т. 40, 41, 67, 68, 69 и 70 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).(2) Видове фискални устройства:1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);2. фискални принтери (ФПр);3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите;4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС).Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1. Задължението за издаване на фискален бон се отнася и за извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслужване. Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане "резерв 1" - "отложено плащане".(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол.(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва с вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление".(8) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер или стоки чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.(9) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги чрез автомат на самообслужване, с изключение на услугите с развлекателен характер, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител.(10) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което не се вгражда в автомата на самообслужване.(11) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета "б".(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята или стоящи на собствената си тежест резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.(13) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове/подвижни резервоари/цистерни с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.(14) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от автоцистерни, както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.(15) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите на лекарства в аптека, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 89 от 2017 г.), се приключват с вид плащане "резерв 1" - "НЗОК". При частично плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г.) продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;4. продажби на самолетни билети;5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не са задължени да издават фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД:1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лице по чл. 3 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с ИАСУТД при условията и по реда на глава осма.Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращи ФУ/ИАСУТД, освен в случаите, посочени в тази наредба.(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска работа с ФУ/ИАСУТД от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.Глава втора.ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВАЧл. 8. (1) Фискалните устройства трябва да отговарят на:1. функционалните изисквания съгласно приложение № 1.2. техническите изисквания съгласно приложение № 2.(2) Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно ал. 1, има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.(3) За одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в Българския институт по метрология (БИМ) (или в обекта, когато изпитването е в реални условия) за изпитване нефискализиран образец от съответния тип заедно с писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;2. сервизно описание;3. фирмен проспект;4. паспорт;5. тест-програма за функционална проверка на ФУ и на комплектоващите го технически средства;6. ръководство за органа на НАП;7. образец от фирмената пломба на ФУ и на модула фискална памет (ФП);8. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.);9. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)10. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) блок-схема на ЕСФП, съдържаща и основни точки за пломбиране.(4) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ФУ кандидатстването се извършва по реда на ал. 3.(5) Заявката-декларация не се приема при отсъствие на някой от посочените документи или на нефискализиран образец от съответния тип ФУ, когато такъв се изисква.(6) При кандидатстване за одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в централното управление на НАП копие на следните документи на български език:1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;2. фирмен проспект;3. паспорт;4. ръководство за органа на НАП;5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) процедура за четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН на персонален компютър съгласно приложение № 34.(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При кандидатстване за одобрение на ново средство за измерване, добавено в състава на ЕСФП в обект, производителите/вносителите на ЕСФП подават в БИМ само писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3.Чл. 9. За одобряване на тип ФУ се извършва:1. преглед на документите по чл. 8, ал. 3;2. изпитване за съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1;3. издаване на свидетелство за одобряване на тип.Чл. 10. (1) Изпитване за проверка на съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1 се извършва от БИМ с участието на междуведомствената комисия по ал. 5 за:1. електронните касови апарати с фискална памет и ФПр - в лабораторни условия в БИМ, като изпитването на ФПр се извършва в конфигурация с персонален компютър под управлението на софтуер;2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) електронните системи с фискална памет - централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в лабораторни условия в БИМ, с помощта на симулатор на включеното в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива и симулатор на нивомерна измервателна система, след което ЕСФП се изпитва в реални условия на обекта;3. локална мрежа се изпитва функционално в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на мрежата, като се следи регистрацията на продажби да се извършва само чрез одобрени типове ФУ;4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване, се изпитва в лабораторни условия в БИМ с помощта на симулатори на разплащателен блок и управляващ блок на автомата на самообслужване и специализирано устройство за индикация и отпечатване на данни от фискалната памет и КЛЕН.(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.(3) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ФУ има възможност да се включват средства за измерване, те следва да са изпитани, одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване или да са с оценено съответствие.(4) Ако към ФУ има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане вида и количеството на стоките, тези устройства не трябва да променят функциите на ФУ, което се доказва чрез функционални изпитвания.(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Изпитванията се извършват от БИМ с участието на междуведомствена комисия с по един представител на Министерството на финансите и БИМ, определени със съвместна заповед на министъра на финансите и председателя на БИМ. В заповедта се определят и резервни членове на комисията за съответното ведомство.(6) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За изпитването БИМ издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и документите по чл. 8, ал. 3. Комисията може да изисква допълнителна информация, коригиране на предоставената документация по чл. 8, ал. 3 и 6 или да върне изпитвания образец за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца. В случай че заявителят няма възможност да започне изпитване в реални условия на ЕСФП в обект, в 60-дневен срок от датата на подаване на заявка-декларацията е длъжен да подаде уведомително писмо в БИМ за оттегляне на направената заявка. В случай на подадено уведомително писмо БИМ уведомява НАП в 3-дневен срок.(7) Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа ФУ при наличие на обстоятелствата, изисквани от наредбата, комисията в 7-дневен срок от издаване на протокола представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа с изискванията на тази наредба.(8) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице:1. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ЕКАФП или ФПр съгласно приложение № 4 при положително становище на междуведомствената комисия;2. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство съгласно приложение № 5 за одобряване на локална мрежа от ФУ за обекта, в който е изпитана при положително становище на междуведомствената комисия;2а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)2б. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ФУВАС съгласно приложение № 20а или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 21а, в които се вписват типът на разплащателния блок и типовете комуникации, с които е изпитано;3. мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа, когато комисията е изразила отрицателно становище във връзка с установено несъответствие с изискванията на наредбата.(9) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Българският институт по метрология води публични регистри на одобрените типове:1. фискални устройства (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС);2. електронни системи с фискална памет (ЕСФП);3. локални мрежи от ФУ и ИАСУТД.(10) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изпитването на дистанционната връзка на ФУ в лабораторни условия в БИМ, както и на ЕСФП и ИАСУТД в реални условия на обекта, се извършва чрез обмен на данни със сървъра на НАП, съгласно приложение № 17..Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване на ЕСФП в реални условия или за изпитване на добавено към ЕСФП ново средство за измерване комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3. Действията на комисията по чл. 10, ал. 5 се извършват в присъствието на лицето по чл. 3 или негов представител и на производителя/вносителя на ЕСФП.(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) През периода на изпитване в книгата по чл. 39, ал. 5 се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето по чл. 3 чрез производителя или вносителя на ЕСФП, предоставя на БИМ детайлен отчет на ФП за периода на изпитване заедно с книгата по чл. 39, ал. 5. Книгата се връща на лицето след проверка.(4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При констатирани несъответствия с изискванията на наредбата комисията по чл. 10, ал. 5 изисква отстраняването им в срок до 7 дни. В тези случаи срокът за изпитване по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняване на несъответствието.(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Резултатите от извършеното изпитване се отразяват в протокола по чл. 10, ал. 6. Одобряване на ЕСФП се извършва след изпитване в лабораторни условия в БИМ, а след това в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5. Добавяне на ново средство за измерване в състава на ЕСФП се извършва след изпитване в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл. 10, ал. 5.(6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Въз основа на резултатите от изпитването и положително или отрицателно становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение № 7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване.(7) При одобрена ЕСФП производителят или вносителят на ЕСФП демонтира ФП по реда на чл. 22 и монтира нова ФП.(8) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В срок 7 дни от издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване представител на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което лицето по чл. 3 има сключен договор за техническо обслужване и ремонт, въвежда ЕСФП в експлоатация и издава свидетелство за регистрация на ЕСФП.(9) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За установени при изпитването некоректни записи във ФП се съставя протокол от БИМ, който лицето по чл. 3 съхранява в книгата за дневните финансови отчети.(10) За изпитване на нов тип ЕСФП в обект за продажба на течни горива, в който е извършено изпитване по реда на този член, може да се кандидатства, ако е изтекла една година от приключване на предходното изпитване.Чл. 12. (1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако:1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ;2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в НАП към датата на изтичане на срока.Чл. 12а.(Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Въведените в експлоатация и регистрираните в НАП ЕСФП и връзката на ЦРУ с отделните компоненти (средствата за измерване на разход, концентратор/преобразуващо устройство и нивомерни измервателни системи) подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно методика за проверка, утвърдена от председателя на БИМ, и се удостоверяват със знаци съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г., бр. 56 от 2011 г. и бр. 22 от 2015 г.), поставени на местата, предвидени в схемата на пломбиране на модулите в състава на ЕСФП. Знаците се поставят по начин, който не затруднява достъпа до местата за поставяне на знаците, удостоверяващи извършените първоначална и последващи проверки на средствата за измерване.Чл. 13. (1) Председателят на БИМ със заповед отменя одобряването на типа, когато:1. се установи несъответствие на ФУ с изискванията съгласно чл. 8, ал. 1, което не може да бъде отстранено;2. несъответствието подлежи на отстраняване, но производителят или вносителят не го е отстранил в срока по чл. 59, ал. 3.(2) В 7-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 БИМ уведомява производителя или вносителя и централното управление на НАП. Отмяната се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 9.(3) Разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.Чл. 14. (1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ.(2) Експертиза на ФУ се извършва по искане на държавен орган или на лицето по чл. 3.(3) Възложителят изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза от БИМ с участието на производителя, като предава на БИМ с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация - и устройствата в конфигурацията. На БИМ се предава паспортът на устройството и други необходими документи.(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Срокът за извършване на експертиза е до 14 работни дни, считано от датата на предаване на устройството за експертиза.(5) В заключението за извършената експертиза се посочват:1. данните за възложителя на експертизата;2. обектът на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик и др.);3. опис на устройствата в конфигурацията, в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация;4. опис на документите, включени към експертизата;5. състояние на устройството при започване на експертизата;6. списък на използваните технически средства за експертизата;7. извършените експертни действия;8. констатациите на експертизата.(6) След извършване на експертизата БИМ предава на възложителя на експертизата заключението заедно с устройството, обект на експертизата, и документите по ал. 3.Чл. 15. (1) Производител или вносител на ФУ е длъжен да:1. разпространява и/или продава ФУ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок;2. осигури сервизно обслужване на устройствата в продължение най-малко на 7 години от одобряването на типа, за което подава в БИМ декларация по образец съгласно приложение № 3;3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) осигури обучение на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ;4. подава заявка по образец съгласно приложение № 9 за даване на индивидуални номера на ФУ и на фискалните памети до централното управление на НАП; централното управление на НАП упражнява контрол върху броя на разпространените ФУ чрез заявените индивидуални номера;5. въвежда със специализирана апаратура индивидуалните номера на ФУ във фискалната памет и да ги вписва в паспорта на ФУ;6. обозначава върху трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко ФУ табелка с данни за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ, както и други данни по негова преценка; табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:- изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;- повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролев етер;7. в случай на промяна на данните по т. 6, изписани върху табелката, да постави нова табелка с променените данни и датата на промяната;8. води списък на номерата на демонтираните модули фискална памет, като тези номера не могат да се използват повторно;9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) подава в НАП ежемесечно, до 15-о число, данни за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП;10. оказва съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ по чл. 14;11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 20.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) подава в НАП данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец, съгласно приложение № 10a; данните се изпращат по електронен път, ежемесечно до 15-о число чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП; при промяна в подадените данни се уведомява НАП по реда и в срока в настоящата точка; подаването и приемането на данните се удостоверява с протокол за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност съгласно приложение № 28; отхвърлят се некоректно попълнени данни, което се удостоверява с протокола съгласно приложение № 28;12. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) издаде на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП, произведени от него, индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор; предостави по един сервизен ключ на органите на НАП и БИМ при одобряване на нов модел ЕСФП;13. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) деактивира индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор, при промяна в информацията за сервизен техник, в еднодневен срок след уведомяването по чл. 46а;14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) подаде коректно попълнени данни по т. 11 в 7-дневен срок от момента на получаване на протокола за отхвърляне по т. 11;15. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при необходимост и при поискване от лице по чл. 3 или от контролни органи на НАП да оказва съдействие за разчитане на КЛЕН и запис на съдържащата се информация в структуриран вид на електронен носител.(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Глава трета.ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от БИМ, което притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ/ИАСУТД.(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При сключване на договор по ал. 1 за ФУ лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт;2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) номер и дата на разрешението за извършване на сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД;3. номер, дата и срок на валидност на договора.(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП средствата за измерване, включени в състава на ЕСФП, трябва да са преминали контрол от БИМ по реда на Закона за измерванията.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП.(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Заявлението по ал. 1 и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.(4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в присъствието на контролните органи от НАП и БИМ, за което се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта.(5) Одобрената блок-схема при проверката по ал. 3 се съставя в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3.(6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.(7) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване.(8) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност, равен на срока на периодичност на средствата за измерване, включени в състава им. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Въвеждането в експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва след попълване на заявление по образец съгласно приложение № 24, изготвено в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1. Въвеждането се извършва в присъствието на лицето по чл. 3 от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, като техникът е длъжен да:1. запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци;2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП - и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система.(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При въвеждане в експлоатация лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11 или издава свидетелство за регистрация на ИАСУТД по образец съгласно приложение № 11а. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Ново свидетелство за регистрация се издава при смяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, смяна на адреса на търговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При въвеждане в експлоатация от ФУ/ИАСУТД се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 - приложение № 17). При наличие на средства за измерване на разход/пистолети, които са високодебитни, се изпращат данни съгласно таблица №1а от приложение № 17.(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Устройството/системата получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за "статус на регистрация". Устройството или системата се считат за регистрирани при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. При ФУВАС бонът се разпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието. Бонът, издаден при успешна регистрация на ФУ, се прикрепва към паспорта на ФУ.(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ/ИАСУТД, въведени в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да са регистрирани в НАП.(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ/ИАСУТД от лицето по чл. 3 без получено потвърждение за успешна регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП.Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При промяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в деня на настъпване на промяната новото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт във ФУ/ИАСУТД, и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. В случаите на подновяване на договора за сервизно обслужване се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17 с актуални данни.(2) При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва:1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по инициатива на лицето по чл. 3;2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано;3. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекратяване на лицето по чл. 3.(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието. При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството.(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет. В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет.(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите по ал. 3 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му.(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва, като се изпрати съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение № 17, като преди това се изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни финансови отчети.Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми писмено обслужващото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, за издаване на ново свидетелство.(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:1. препълване на фискалната памет;2. смяна на собственика;3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;4. бракуване на ФУ;5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;6. грешка в блок на фискалната памет;7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.(изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Преди демонтажа на фискалната памет ФУ изпраща в НАП всички неизпратени данни от документи за продажба и дневни финансови отчети, както и съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. Сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран четим вид във файл от типа csv, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на лицето по чл. 3 заедно с КЛЕН.(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в три екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)(6) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.(7) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава екземпляр на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.(8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.(9) Производителят или вносителят е длъжен да:1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването ѝ по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.(10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.(11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ/ИАСУТД.(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Глава четвърта.ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО И ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата:1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. При продажби по чл. 3, ал. 8 фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС.(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Фискалната касова бележка от ФУ или касовата бележка от ИАСУТД се издават в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данни от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП съгласно приложение № 17.(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалното устройство/интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ/ИАСУТД в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";3. пореден номер на касовата бележка;4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;6. име или номер на касиера;7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;8. обща сума за плащане;9. дата и час на издаване;10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);13. (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) номер на обекта при ЕСФП;14. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролно число на документа;15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.08.2015 г.) номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура;16. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ;17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) уникален номер на продажбата съгласно приложение № 29, когато се използва софтуер за управление на продажбите.(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални устройства или ИАСУТД билети съдържат освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка и обща сума на продажбата. В системния бон кодът съдържа индивидуалния номер на ИАСУТД (IASUTDID), номер, дата и час на издаване на системния бон и обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно приложение № 18а.(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При поискване на документ за информация за текуща сума по сметка на клиент същият не може да наподобява визуално и като съдържание фискален/системен бон. Документът следва да съдържа надпис, че по него не се дължи плащане. Надписът е с размер на буквите, три пъти по-голям от размера на останалата информация по него.Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:1. отнасящи се към данъчна група А;2. с фиксирани цени в нормативен акт;3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида ѝ:1. група "А" - за обмяна - продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;2. група "Б" - за обмяна на левове за чуждестранна валута - покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:1. чрез ФУ на доверителя, или2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование "ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ".(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители, като продажбите по ал. 4 се вписват на един ред.Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на БИМ или ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.(2) Сторно документът съдържа посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис "СТОРНО". Когато сторно документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. В случай че сторно документът отразява операция по фискален бон за продажба, съдържащ уникален номер на продажбата, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторното.(3) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.(4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. Когато възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други заместващи парите платежни средства, се извършва сторно операция, след което се отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства.(5) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП.(6) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл. 27, ал. 3.(7) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.(8) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2.Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ/ИАСУТД се извършва по обявената цена, след което се извършва операция "процентна или стойностна отстъпка или надбавка".(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени бележки за получените плащания по фактурата.Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Извън случаите на продажби/сторно операции всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването ѝ с точност до минута.(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване.Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Фискалните касови бележки са и фактури/кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 и подпис на касиера.(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Кочанът с касови бележки се съхранява в търговския обект.Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:1. на спиране на захранващото напрежение;2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ;3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането.(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Редът на документиране по ал. 1 не се прилага при продажби, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, като в посочените случаи работата на автомата следва да се блокира.(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което има сключен договор за сервизно обслужване.(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите/сторно операциите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ на адреса за кореспонденция.

Глава пета.ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИЧл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно операции. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 няма задължение да отпечатва дневен финансов отчет, той се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ИАСУТД, няма задължение за отпечатване на дневен финансов отчет. При продажби на течни горива в/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби и/или зареждания на течни горива.(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ). При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи.(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.(6) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.(7) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Дните, в които не са регистрирани продажби/сторно операции, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "няма регистрирана продажба/сторно операция" за съответната дата, удостоверено с подпис. Дните, в които не са регистрирани зареждания на течни горива, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст "няма регистрирано зареждане на гориво" за съответната дата, удостоверено с подпис.(8) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, и НАП по реда на ДОПК.(9) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) работата на ЕСФП се блокира и данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на прекъсване на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, поддържащо нивомерната система. При възстановяване на връзката се изпраща автоматично генерирано съобщение за възстановяване.(10) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г.) Лицата, извършващи продажби съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня.(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.Чл. 40.(1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:1. ремонт на ФУ - "ремонт";2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;3. кражба на ФУ - "кражба";4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза";5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни - "блокирало ФУ/ИАСУТД".(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от кочан. Натрупаният оборот се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните групи от издадените касови бележки от кочан.(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато лицето по чл. 3 работи с касови бележки от кочан повече от един ден, оборотите се предават чрез издаване на отделен фискален бон, съдържащ оборота за съответния ден, като непосредствено след това се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Този начин за предаване на натрупаните обороти се спазва за всеки ден, през който лицето по чл. 3 е отчитало продажби с касови бележки от кочан. Пълен дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва преди регистриране на извършваните продажби на стоки или услуги за текущия ден.(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато работата на ФУ е прекъсната и възстановена в рамките на работния ден на лицето по чл. 3, съответно отчитането на продажбите се извършва с касови бележки от кочан в рамките на деня, в който е прекъсната и е възстановена работата на ФУ, натрупаният оборот, отчетен с касови бележки от кочан, се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот, като в края на работния ден се отпечатва общ дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване.

Глава шеста.ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИЧл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД;2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;3. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3.(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:1. в търговския обект - свидетелството за регистрация на ФУ;2. в търговския обект - паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) на адреса за кореспонденция - КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети.(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, извършващо продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване, съхранява на адреса за кореспонденция:1. свидетелството за регистрация на ФУ;2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

Глава седма.РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИТЕ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Сервизно обслужване на тип ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за техническо обслужване и ремонт на същия тип ФУ/ИАСУТД.Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 20.12.2017 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата, които кандидатстват за издаване на разрешение, трябва:1. да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или по чл. 3, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за регистър БУЛСТАТ;2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;3. да имат сключени договори със сервизни техници, които са завършили минимум средно образование и са преминали курс за обучение за сервизно обслужване при производителя на конкретния тип ФУ/ИАСУТД; когато кандидатът е едноличен търговец, който извършва дейност като сервизен техник с личен труд и отговаря на поставените условия, договор не се изисква;4. да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя.(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за получаване на разрешение съгласно приложение № 13, към което прилагат:1. копие от сключения договор с производителя или вносителя за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД;2. графично изображение на сервизната пломба за ФУ;3. списък на сервизните техници с приложени копия на документи за образование, на договори и на удостоверения за преминал курс по ал. 1, т. 3; когато със сервизен техник е сключен трудов договор, копие на договора не се предоставя, а информация за него се изисква и получава по служебен път от НАП;4. документ за платена такса;5. индивидуалните сервизни ключове на всеки сервизен техник от списъка, издадени от производителя или вносителя на ЕСФП, в случаите на подаване на заявление за сервизно обслужване на ЕСФП.(3) Производителите/вносителите на ФУ/ИАСУТД кандидатстват за разрешение за техническо обслужване и ремонт на произвежданите/внесените от тях ФУ/ИАСУТД, без да представят документа по ал. 1, т. 4.(4) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, председателят на БИМ или упълномощено от него лице издава разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на тип ФУ/ИАСУТД в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Разрешението съдържа:1. наименованието, седалището и адреса на лицето;2. единен идентификационен код;3. типовете ФУ/ИАСУТД, име на фирмата производител или вносител и номер на свидетелството за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, за които лицето е получило разрешение за сервизно обслужване;4. дата на издаване на разрешението.(5) При установяване на несъответствия с изискванията лицето се уведомява за отстраняването им в 14-дневен срок. В този случай срокът по ал. 4 започва да тече от датата на предоставяне на доказателствата.(6) При неотстраняване на несъответствието в срока по ал. 5 председателят на БИМ отказва издаване на разрешение. Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.(7) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице отнема разрешението за извършване на сервизна дейност с мотивирана писмена заповед при:1. прекратяване на дейността по сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД;2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1;3. установяване от служителите от БИМ или органите по приходи на НАП, че лицето, получило разрешение за техническо обслужване и ремонт, не изпълнява задълженията си съгласно ЗДДС и тази наредба или не спазва обхвата на разрешението;4. прекратяване на договора за сервизно обслужване от страна на производителя.(8) В случаите по ал. 7, т. 4 председателят на БИМ или упълномощено от него лице може, вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на разрешението.(9) Българският институт по метрология води публичен регистър на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД.Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт, са длъжни да уведомят председателя на БИМ в 7-дневен срок от настъпването на промяна във:1. правния статут, структурата и обхвата на дейността им;2. ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на задълженията за сервизно обслужване;3. прекратяване на договора с производител или вносител на ФУ/ИАСУТД от обхвата на разрешението.(2) Когато промените по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията на чл. 45, ал. 1, служителите на БИМ правят мотивирано предложение до председателя или упълномощено от него лице за отнемане на разрешението или за ограничаване на обхвата му.(3) Обхватът на разрешението може да бъде ограничен по отношение на типовете фискални устройства, на които лицето има право да извършва сервизно обслужване и ремонт.Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед прекратява разрешението за техническо обслужване и ремонт по предложение на контролните органи по тази наредба при:1. неспазване изискванията по чл. 45, ал. 1;2. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт;3. по мотивирано предложение на производителя/вносителя.(2) Заповедта за прекратяване на разрешението подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 9 и се уведомява лицето в 7-дневен срок от издаването ѝ.(3) Лице, за което е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на ново разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.(4) Българският институт по метрология изпраща на НАП копие на заповедта по ал. 2 в срок до 3 работни дни от издаването ѝ.(5) При прекратяване на дейността по инициатива на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, БИМ уведомява НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.(6) Лице, в чийто управителен и/или контролен орган участва физическо лице, което е било или към датата на подаване на заявление за получаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт е член на управителен и/или контролен орган на друго предприятие, на което е издадена заповед за прекратяване на разрешение за техническо обслужване и ремонт съгласно ал. 1, има право да кандидатства за издаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите на чл. 47, ал. 1 лицето, на което е прекратено разрешението за извършване на техническо обслужване и ремонт, е длъжно в 14-дневен срок от издаване на заповедта да уведоми за това лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт, при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от посоченото в договора.(3) Изискването по ал. 1 за сключен писмен договор не се прилага за лицата, извършващи сервизно обслужване, при обслужване на собствените ФУ/ИАСУТД, с които регистрира и отчита собствените продажби.(4) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, са длъжни да осигурят техническа възможност за пломбиране на обозначените места в блок-схемата на ЕСФП.Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с уникален идентификатор, лицето по чл. 49 уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок.Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 26.(2) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 27.Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) За всяко обслужвано ФУ/ИАСУТД се открива и води сервизно досие, в което се съхраняват документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.(2) Датата и часът на започване на ремонта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат.(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.(6) При приемане на ФУ за ремонт сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.(7) Досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които договорите за техническо обслужване и ремонт са прекратени, се съхраняват най-малко в 5-годишен срок от датата на прекратяването.Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД, е длъжно да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП.Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.Глава седма "а".ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И СВЪРЗАНОСТТА ИМ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Софтуерът за управление на продажби в търговски обект трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.

Глава седма "б".ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2018 Г.)Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) Всяко лице, производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.(2) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено или с постоянен адрес на територията на страната, се подава от това лице.(3) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се подава от това лице или от един оторизиран разпространител за територията на страната.(4) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от неустановено на територията на Европейския съюз лице, се подава от един оторизиран разпространител на софтуера, установен на територията на Европейския съюз.(5) Изискването по ал. 1 не се отнася за лица, оторизирани от производител/разпространител да разпространяват софтуер, за който производителят/разпространителят е декларирал обстоятелствата съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.(6) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Списъкът е достъпен на интернет страницата на НАП и съдържа информация съгласно приложение № 35.Чл. 52в. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) Производител/разпространител на софтуер за управление продажби в търговски обект декларира обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, преди да започне неговото разпространение, чрез подаване на декларация по образец съгласно приложение № 30. Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на агенцията.(2) С декларацията по ал. 1 се подават:1. информация за софтуера съгласно приложение № 31;2. подробно ръководство за работа със софтуера;3. за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор - от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът;4. за софтуери, които се предоставят като облачна услуга - "Софтуер като услуга" (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства; портове за комуникация; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни; в случай че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т. 3.(3) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата в подадена декларация, включително за всяка нова версия на софтуера, производителят/разпространителят подава нова декларация по реда на ал. 1. В случай че при новата версия е налице промяна във функционалността и/или структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, се подава и информация за промените по реда на ал. 2.(4) При настъпване на промени в информацията, подадена по реда на ал. 2, производителят/разпространителят уведомява НАП в 7-дневен срок по същия ред.(5) В 7-дневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 и информацията по ал. 2 НАП включва софтуера в електронен публичен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти. При установяване на пропуски или непълноти в подадената декларация и в информацията по ал. 2 НАП уведомява за това декларатора по електронен път. Софтуерът се включва в електронния публичен списък в 7-дневен срок след отстраняване на всички установени пропуски/непълноти. В случай че се подава само декларация по ал. 1 за нова версия на софтуера без промяна на информацията по ал. 2, срокът за включване на новата версия на софтуера в публичния списък е 2 работни дни.(6) При преустановяване производството/разпространението и/или поддръжката на софтуер, за който е декларирано съответствие по реда на чл. 52б, ал. 1, производителят/разпространителят уведомява НАП за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. Това се отбелязва в публичния електронен списък със софтуерите, поддържан от НАП.(7) Преди предприемане на действия по прекратяване на дейността и заличаване от публичните регистри производителят/разпространителят на софтуер предоставя на НАП информацията по чл. 52е, ал. 1, т. 1 за всички версии, за които е подал декларации по чл. 118 от ЗДДС.(8) Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, с когото производителят на софтуера прекратява договорните си отношения, производителят е задължен при поискване от орган по приходите да предостави информацията по чл. 52е, ал. 1, т. 1.(9) В случай на установено неспазване от страна на производител/разпространител на задълженията по ал. 7 и 8 и чл. 52е, ал. 1 НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.Чл. 52г. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) Производител на софтуер за управление продажби, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), може да съхранява базата данни на лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС само на територията на Република България или на държава - членка на ЕС.Чл. 52д. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) Производителите/разпространителите са длъжни да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включително на обектите в базата данни.(2) Когато софтуерът се предоставя като облачна услуга - "Софтуер като услуга" (SaaS), при поискване от страна на орган по приходите производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до "одиторския профил" на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице.(3) Производителите/разпространителите са длъжни незабавно писмено да уведомят НАП, в случай че установят манипулиране на софтуера или на информацията в базата данни при задължено лице - потребител на софтуера.Чл. 52е. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, за който е подадена декларация по реда на чл. 52в, ал. 1, органът по приходите може да възложи извършване на експертиза по реда на ДОПК. В този случай производителят/разпространителят на софтуера оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата информация, включително:1. предоставя пълен инсталационен пакет на софтуера, предмет на експертизата (при SaaS - създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата); или2. осигурява контролирана среда и съдейства за провеждане на изпитвания на софтуера с оглед откриване на причините за установеното несъответствие.(2) В случай че в хода на възложена експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по ал. 1 или в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на включен в публичния списък софтуер с изискванията на приложение № 29, НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.Чл. 52ж. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) (1) В случаите по чл. 52в, ал. 9 и чл. 52е, ал. 2 актът за заличаване на софтуер за управление на продажби от поддържания от НАП публичен електронен списък се издава от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите. Актът подлежи на обжалване пред компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.(2) Административният акт по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите, а лицата по чл. 3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл. 53з, се уведомяват по електронен път.(3) След влизане в сила на административния акт по ал. 1 на интернет страницата на Националната агенция за приходите се публикува съобщение, а лицата по чл. 3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл. 53з, се уведомяват по електронен път за изключване на софтуера от публичния списък и за задължението им незабавно да преустановят неговото използване.

Глава седма "в".ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)Чл. 52з. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.(4) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС нямат право без оторизация от производителя/разпространителя на софтуера да променят функционалността му или да добавят външни модули към него.(5) Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава - членка на Европейския съюз.Чл. 52и. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер - сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.(2) Когато софтуерът е инсталиран в среда на задълженото лице (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:1. достъп до конфигурирания в софтуера "одиторски профил";2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.(3) Когато софтуерът се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/разпространител, и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, задълженото лице е длъжно незабавно да осигури:1. достъп до конфигурирания в софтуера "одиторски профил";2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;3. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, в случай че се използва локална база данни.Чл. 52к. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.(2) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни при поискване да осигурят на органите по приходите достъп до информацията по ал. 1 с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс на софтуера. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл. 3 и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18, и 19, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система.(3) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.Чл. 52л. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли.Глава седма "г".ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2018 Г.)Чл. 52м. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) (1) Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.(4) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.Чл. 52н. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

 

Глава осма.ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕЧл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) има реализирана дистанционна връзка с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) разполага с повече от 500 търговски обекта или има реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, не са задължени да свързват в мрежата търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Допуска се лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, при невъзможност за изграждане и осъществяване на връзка между обект и централния сървър да регистрират и отчитат продажбите в тези обекти чрез фискални устройства. Обектите се включват в списък, съгласуван с НАП, и техният брой не може да превишава 5 на сто от всички търговски обекти на лицето.Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип съгласно приложение № 5, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в който е изпитана; или2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата система с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти.(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията по тази наредба.(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.Чл. 56.(1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:1. пълно техническо и функционално описание на системата;2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:1. пълно техническо и функционално описание на системата;2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия - на мястото за експлоатация на системата в обекта за лица по чл. 53, ал. 1 или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип за лица по чл. 53, ал. 2. При изпитването се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискванията за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Одобряването на ИАСУТД и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато лицето има одобрена за обект ИАСУТД и открива следващ обект, в който продажбите ще се регистрират и отчитат чрез ИАСУТД от същия одобрен тип и няма промяна във функционалните и техническите изисквания спрямо одобрения тип, заявка-декларация се подава за всеки нов търговски обект поотделно, като документите по ал. 1, т. 1 и 2 не се предоставят.(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В тридневен срок от подаването на заявка-декларация за одобряване на ИАСУТД органите на БИМ уведомяват по електронен път НАП.Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) Лицата по чл. 6 регистрират продажба и издават документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Документите за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Системни бонове за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, са и фактури/кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Глава девета.КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ТИПОВЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВАЧл. 59. (1) Контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки ФУ се извършват от БИМ по предложение на органите на НАП или на лица по чл. 3, когато възникнат съмнения за несъответствие на ФУ с изискванията. Резултатите от изпитванията се предават на комисията по чл. 10, ал. 5 за изразяване на становище.(2) При установено чрез изпитвания несъответствие на типа ФУ с изискванията, което може да бъде отстранено, председателят на БИМ издава заповед за временно спиране на разпространението на ФУ до отстраняване на несъответствието.(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на БИМ задължава производителя или вносителя да отстрани несъответствието, като определя подходящ срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Отстраняване на несъответствия в продадените ФУ се извършва от производителя или вносителя в срок, предложен от същото лице, съгласуван от комисията по чл. 10, ал. 5, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.(4) Срокът по ал. 3 тече от съобщаване на производителя или вносителя на заповедта, издадена от председателя на БИМ.(5) При констатирано несъответствие на отделно ФУ с одобрения тип, което влияе върху фискалните функции и не подлежи на отстраняване, БИМ уведомява за това ЦУ на НАП, а упълномощен от изпълнителния директор на НАП орган указва на лицето по чл. 3 да замени в 7-дневен срок ФУ с друго.(6) При установено неотстраняемо несъответствие комисията по чл. 10, ал. 5 изготвя отрицателно становище и предлага на председателя на БИМ да отмени одобряването на типа ФУ, при което производителят или вносителят спира производството и разпространението на този тип ФУ.(7) Когато несъответствието по ал. 6:1. не влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите, разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип;2. влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите в 3-месечен срок от отмяна на одобряването на типа ФУ, производителят или вносителят е длъжен да осигури за своя сметка ФУ от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отменения тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на ФУ, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните ФУ от търговската мрежа.

Глава девета "а".ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА ДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛУЧЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНИ ГОРИВА (НОВА - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) - приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) - приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат задължително уникален контролен номер (УКН) на еАДД или митнически референтен номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, се извършва чрез баркод четец.(2) Лице по ал. 1 - доставчик по доставка на течни горива, подава ЕДД съгласно приложение № 22 при продажба на гориво.(3) Лице по ал. 1 - получател по доставка на течни горива:1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото гориво с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или предходно ЕДД с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост;3. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач), посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка настъпила промяна в декларираните в еАДД, ЕАД данни, като лицето:1. при подаване на ЕДД за продажба може да подаде и данни за промяна на местоназначението и/или на превоза;2. при подаване на ЕДД за промяна на местоназначението може да подаде и данни за промяна на превоза;3. при подаване на ЕДД за промяна на превоза не може да подава други данни за промяна;4. при подаване на ЕДД за престой на транспортното средство без разтоварване може да подаде и данни за промяна на превоза.(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, не подават в приложение № 22 и приложение № 23 данни за стойността на данъчната основа в поле "Данъчна основа на доставката в левове". Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.Чл. 59б.(Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.11.2018 г.) Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по чл. 118, ал. 10 ЗДДС. Допуска се данните от електронния документ за доставка и електронния документ за получаване да се подават по електронен път и през програмен интерфейс в XML формат с квалифициран електронен подпис, като НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.(2) Когато доставката е предназначена за повече от един обект, с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост или се извършва с повече от едно транспортно средство, ЕДД се подават за всеки обект или транспортно средство.(3) При подаване на данни се посочва само един УКН на еАДД/ЕАД. Кодът по КН на горивото в подаваните данни трябва да съответства на кода по КН на горивото, посочен в еАДД/ЕАД.(4) Несъответствия в подадени ЕДД или ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ деня на първоначално подадените данни.(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При подготовката за подаване на ЕДД и ЕДП се допуска зареждане на данните в тях от файл в XML формат.(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) След изтичане на срока по ал. 4 в подадени ЕДД за продажба на гориво и ЕДП се допуска да се извърши корекция на подадени данни за стойността на данъчната основа на доставката, но не по-късно от 10 дни от първоначално подадените данни. Коригирането се извършва с подаване на нови ЕДД/ЕДП.

Глава девета "б".ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НАЛИЧНИТЕ СЪДОВЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ (НОВА - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)Чл. 59в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.(2) За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво лицето по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава следните данни:1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);2. постоянен адрес/адрес на управление;3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;5. местонахождение на съда/съоръжението;6. вид на съда/съоръжението;7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;8. вид на горивото и мерна единица;9. предназначение на горивото;10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.Глава десета.КОНТРОЛЧл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на тази наредба:1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;2. "касова бележка от кочан" е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба3. "високопланински населени места" са населени места над 1000 метра надморска височина;4. "труднодостъпни населени места" са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "течни горива" са горивата и енергийните продукти, посочени в чл. 32, 33 и 33а от Закона за акцизите и данъчните складове, продавани чрез средства за измерване на разход;6. "контролна покупка" е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "лица, упражняващи свободна професия" са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Международни мероприятия с краткотраен характер" са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Мероприятия с развлекателен характер" са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер;10. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)11. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "автомат на самообслужване" е устройство, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер;13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "специализирано устройство" по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 е входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане на информация, както и позволяващо отпечатването ѝ на хартиен носител;14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "високодебитни средства за измерване на разход/пистолети" са средства за измерване на разход/пистолети, които са с максимален дебит над 50 литра в минута;15. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) "концентратор/преобразуващо устройство" е устройство, през което преминават данните, предавани от средствата за измерване на разход, и чрез което се предава информация към централното регистриращо устройство.16. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "неподвижно прикрепени към земята резервоари" са резервоари за съхранение на течни горива, част от конструкция, която от действието на човека е закрепена/фиксирана към земята, постамент или постройка и не може да бъде отстранена/преместена, без това да наруши целостта ѝ или допълнително поставените към нея крепежни елементи;17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "подвижни резервоари" са резервоари за съхранение на течни горива, които не попадат в т. 18 и са с вместимост до 1000 литра;18. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "автоцистерни за превоз на течни горива" са превозни средства, които имат издадено разрешение от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за превоз на опасни товари на територията на страната и притежават държавен регистрационен номер, издаден от структурните звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;19. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) "управление на продажбите" чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Преходни и Заключителни разпоредби§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 64 от 2004 г.; доп., бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г.).§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.§ 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Български пощи" - ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата "код по БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код (ЕИК)".§ 8. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:"2. установено на територията на страната минимум от две години;".§ 9. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:"2. установено на територията на страната минимум от две години;".§ 10. В чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:"2. установено на територията на страната минимум от две години;".§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2009 Г.)§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:а) навсякъде в образците на боновете:аа) думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК";бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;вв) думата "ЕКЛ" се заменя с "КЛЕН";гг) думите "ИЗТРИТА ЕКЛ" се заменят с "ПОВРЕДЕН КЛЕН";дд) пред думите "ФИСКАЛЕН БОН" се добавя графично фискално лого съгласно приложение № 18;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на образците на боновете, думите "код по БУЛСТАТ", "кодът по БУЛСТАТ", "ЕИК по БУЛСТАТ", "единен идентификационен код по БУЛСТАТ", "идентификационен код по БУЛСТАТ" се заменят с "идентификационен номер по чл. 84 ДОПК".§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)", "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите", "компетентната ТД на НАП", "ТД на НАП" се заменят с "НАП".

 

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2011 Г., ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2012 Г., ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 6046 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. НА ВАС ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5547 ОТ 2012 Г., ДОП. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)§ 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Лицата по чл. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.;4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Независимо от сроковете по т. 1 - 3 лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби - в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.(3) (Отм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) След сроковете по ал. 2 извеждането от експлоатация на ФУ се извършва по досегашния ред.(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите по ал. 9 и 7 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.(9) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.§ 61. Свидетелство за регистрация на фискални устройства, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.§ 62. (1) В срок до 31 декември 2010 г. включително производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по същата разпоредба могат да въвеждат в експлоатация и типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)§ 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2012 г.§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В срок до две години след изтичане на срока по § 28:1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.§ 30. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2014 г. и на последваща периодична проверка всяка година.§ 31. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.§ 32. Рекалибриране на резервоарите се извършва:1. на пет години;2. след ремонт на резервоара;3. при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка, по-голяма от максимално допустимата грешка, и грешката на електронния автоматичен нивомер е в границите на максимално допустимата грешка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2011 Г.)§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012 Г.)§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2012 Г., ДОП. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)§ 8. (1) Лице по чл. 3, което отговаря на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3, продължава да регистрира и отчита извършваните продажби по реда, приложим до 31 март 2012 г., в случай че писмено уведоми Централното управление на НАП в срок до 30 април 2012 г. за избора си да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез ИАСУТД по чл. 53, ал. 2. Към уведомлението се прилагат доказателства за наличието на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3.(2) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) В случаите по ал. 1 лицето привежда дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 септември 2012 г. В този случай лицето използва за регистриране и отчитане ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за свързаните в мрежа търговски обекти, като се допуска да използва и ФУ съгласно ал. 1 в срок до 31 май 2013 г.(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато се установи неизпълнение на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3 или уведомлението по ал. 1 бъде оттеглено, регистрирането и отчитането на продажбите се извършва по общия ред на наредбата, като ал. 2 не се прилага.§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)§ 19. В тридневен срок от влизане в сила на тази наредба мобилните оператори подават заявка за получаване на номенклатурен код.§ 20. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 октомври 2012 г.§ 21. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 17, т. 1.3 от тази наредба в срок до 31 декември 2012 г., като това не се счита за доработка на ФУ и същото се смята за такова от одобрен тип, съответно не се изисква преодобряване на типа на вече одобрените до влизането в сила на изменението ФУ.§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г.)§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)§ 43. Лицата по § 3, т. 2 и по § 33 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока, предвиден в § 15б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност.§ 44. (1) Лицата по чл. 3, които извършват автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози, привеждат дейността си в съответствие с § 20, т. 2 в сроковете, предвидени в § 2 от заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.).(2) До изтичането на сроковете по ал. 1 се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите.§ 45. Петролните бази и неданъчните складове изготвят оборотна ведомост за наличните количества горива към 1 май 2013 г., като при поискване са длъжни да я предоставят на органите по приходите.§ 46. ФУ/ИАСУТД, одобрени до влизане в сила на тази наредба, се считат за одобрени и не се изисква преодобряване.§ 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Всички издадени до 8 март 2013 г. от ДАМТН удостоверения за регистрация на лица, извършващи сервизно обслужване и ремонт, се считат за валидни.§ 48. Одобряването на ФУ/ИАСУТД, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила, се извършва по досегашния ред.§ 49. Свидетелство за регистрация на ФУ, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.§ 50. Изискванията на § 35, т. 1 и § 39, т. 1 от тази наредба се отнасят за ФУ/ИАСУТД, одобрявани след влизане в сила на тази наредба.§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)§ 22. Получените номенклатурни кодове от мобилните оператори съгласно приложение № 17 са валидни и след влизане в сила на тази наредба.§ 23. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2014 г.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 25. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила от 1 април 2014 г.

Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)§ 3. В 14-дневен срок от влизане в сила на тази наредба лицата по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подават данни по чл. 59в в Националната агенция за приходите.

 

Преходни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2015 Г.)§ 3. Лицата, които не са били задължени да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обекти чрез ФУ/ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

 

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Лицата по чл. 3, ал. 12 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 ноември 2015 г.

§ 5. В срок до две години след изтичане на срока по § 4:1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.§ 6. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2016 г.§ 7. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.§ 8. Параграф 2 влиза в сила в едномесечен срок от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 49 ОТ 2015 Г.)
(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г.)§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2015 Г.)§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)§ 3. Лице по чл. 3, ал. 11, регистрирано като земеделски производител, е длъжно в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подаде еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди по реда на глава девета "б", независимо от предходно подадените данни.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2017 Г.)§ 8. Параграф 3, т. 1 и § 5 влизат в сила от 1 юли 2017 г., а § 6 и 7 влизат в сила от 1 август 2017 г.
 
Преходни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)§ 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г.) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г., като до привеждането в съответствие, но не по-късно от 30 юни 2019 г. прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.(2) В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят по електронен път в НАП блок-схема по чл. 16а, ал. 2.(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се прилага. В тридневен срок от датата на регистрацията на ЕСФП лицето по чл. 3 подава блок-схема по чл. 16а, ал. 2.(4) До регистриране на ЕСФП от одобрен тип съгласно тази наредба за всяка промяна в блок-схемата по чл. 16а, ал. 2 се уведомява НАП, като новата блок-схема се предоставя по електронен път, до извършването на проверка по чл. 16а, ал. 3.(5) Производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ЕСФП, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, до изтичане на срока по ал. 1.(6) След представяне на блок-схемите в срока, предвиден в ал. 2, въведените в експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Производителите/вносителите могат да одобряват ЕСФП с нови типове средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие по досегашния ред до изтичане на срока по ал. 1.§ 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата по чл. 3, непопадащи в § 31, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение за обектите, в които се използва ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г.(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата по чл. 3, непопадащи в ал. 1, с изключение на лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.(3) До въвеждането в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД, с изключение на ЕСФП, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.(4) Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.(5) Лицата, подали заявление за одобряване на ИАСУТД до влизане в сила на тази наредба и получили одобрение преди изтичане на срока по ал. 2, привеждат дейността си в съответствие в срока по същата алинея.(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.(7) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което отговаря на изискванията за използване на ИАСУТД, в срока по ал. 6, може да подава заявка-декларация за одобряване. Одобряването на ИАСУТД, издаването на свидетелство за съответствие и вписването му в регистъра или издаването на мотивиран отказ се извършват по досегашния ред. До изтичане на срока по ал. 6 регистрирането и отчитането на продажбите, въвеждането във и извеждането от експлоатация, както и регистрирането на ИАСУТД в НАП се извършват по досегашния ред.§ 33. (1) Параграф 5 относно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 11 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".(2) Данни за всички техници, преминали обучение и получили сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 11, първоначално се подават до 15-о число на месеца, следващ изтичането на тримесечния срок по ал. 1.(3) Данни за сервизните техници, преминали обучение за сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, одобрени до влизане в сила на тази наредба, не се подават в НАП.§ 34. Параграф 15 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.§ 72. При изпитване на ЕСФП за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. всички средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие, които са били изпитвани за работа в състава на ЕСФП, одобрена по стария ред, подлежат на вписване в приложението към новото свидетелство (приложение № 7 към чл. 11, ал. 6).§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.(2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 30 юни 2019 г., с изключение на удостоверения за регистрация на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 31 декември 2019 г.§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 декември 2018 г.(2) Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 март 2019 г.§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 май 2019 г.(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 август 2019 г.(3) За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28, се допуска да извършват регистриране и отчитане на продажби по досегашния ред до изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.§ 76. (1) Параграф 29 влиза в сила 3 месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".(2) Лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин към датата на влизане в сила на § 29, подават информацията в тримесечен срок от влизане в сила на § 29.§ 77. Параграф 32 влиза в сила от 1 ноември 2018 г.§ 78. Параграф 68 влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1,  чл. 26, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)Функционални изискванияI. Общи функционални изисквания към фискалните устройства1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) и КЛЕН според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера.2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС.
3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.
4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.
5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.
6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.
7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.
8. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група. Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак "#" на първата и последната позиция на реда.9. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. "Сторно операция" чрез ФУ се документира с издаване на фискален бон с надпис "СТОРНО", изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от "1" до запълване на разрядността си с "9", след което преминават към "1". Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие "НУЛИРАН RAM" и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС.
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) При поставяне на нов носител КЛЕН да се извършва инициализация на носителя, която еднозначно идентифицира устройство, на което е инсталиран КЛЕН.
13. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП.
II. Изисквания към фискалната памет
1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50. При ФУВАС да се визуализира съобщение за това на контролния дисплей след всяка касова бележка.4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3 (13 символа);б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);
в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);
г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.
В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.
5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За случаите на ЕСФП за отчитане на продажбина течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП;
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);
б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година;
в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:
- 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;
- (ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- (ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;
г) (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на общия оборот от продажби и от извършени сторно операции за деня, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);
при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за деня;
е) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредния номер на КЛЕН;
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;
б) номерата на отчетите за зададения период;
в) датите на отчетите за периода;
г) (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи и оборота за всяка от сторно данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
д) (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на общия оборот от продажбите и на общия оборот от извършени сторно операции за периода, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
ж) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
з) стойностите на данъчните ставки;
и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния отпечатан документ за периода;
л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода;
м) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) обща стойност на извършените сторно операции за периода.
9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM" брояч ХХХХ, дата, час, минута.
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
12. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Записът на всяка информация в КЛЕН трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента за осигуряване на яснота при работа на информацията във ФП. Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване.
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;б) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, уникален пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХХХ - 6 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН"; след въвеждане в експлоатация могат да се издават само фискални/системни бонове или служебни бонове; върху документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатват съобщение "ФИСКАЛЕН БОН" и фискално лого; на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет), както и на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство, се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН"; не се допуска издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и и за направени клиентски поръчки;в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон.4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1.
5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) брояч и стойност на служебно изведени суми;
д) брояч и стойност на служебно въведени суми;
е) сумите по различните видове плащания;
ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;
з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;
и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
й) (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) общите стойности на оборотите по данъчни групи, общия оборот от продажби и общия сторно оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредният номер на КЛЕН за деня;
л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номера на последния издаден документ за деня;
м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП;
н) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";
о) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет;
п) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за ЕСФП тип 31 - данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход;
р) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради операторска грешка;
с) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради връщане или рекламации на стоки;
т) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради намаление на данъчната основа;
у) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на оборотите от извършени сторнирания за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка сторно данъчна група;
ф) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойност на общия оборот от извършените сторнирания за деня.
6. Всеки отчет на ФП трябва да включва:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";
б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;
в) началната и крайната дата на отчета за периода;
г) данъчните ставки за всяка данъчна група;
д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
з) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет, ако е имало такива в отчетния период;
и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;
й) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) поредните номера на първата и последната записани КЛЕН за периода;
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за периода;
л) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойност на общия оборот от сторно операции за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата).
7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.
IIIa. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
1. Процедура по инициализация на КЛЕН:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в паспорта на ФУ;
б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично;
в) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:" и се съхранява в паспорта на ФУ;
г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ.
2. Изисквания към КЛЕН:
а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM, SD карта, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН;б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН при продажби на услуги по чл. 3, ал. 5 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на услуги по чл. 3, ал. 9 ФУ в автомати на самообслужване съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква независимо от това, дали е отпечатана, или не;
в) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява надеждна хардуерна и фърмуерна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни;
г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис "ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ".
3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.
4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрезизползване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.
6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.
7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи.
9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства.
10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42.
11. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, обслужващо ФУ.
12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.
13. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.
15. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва "НУЛИРАН RAM", брояч ХХХХ, дата, час и минута".
16. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час и минута.
17. Примерна структура на КЛЕН
пореден № на КЛЕН -хххх;
----------------
Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);
- Отпечатани документи за първи ден:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден
----------------
……………
----------------
Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня);
- Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН
----------------
IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)1. Дистанционна връзка:а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;б) мобилен оператор по буква "а" осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;
г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;
д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;
е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни данни;
• (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ, от всички фискални бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал, с изключение на данни от фискален бон, визуализиран само на дисплей, при работа с ФУВАС; данните се подават в хронологичен ред на издаването на фискалните бонове;
• (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е в диапазон от 1 до 30 дни;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:
• (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките/разходомерите/измервателните системи (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
• (изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) данни за доставени количества горива по документ, въведени през ЕСФП;
• (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките/разходомерите/измервателните системи (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
• (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) автоматично данни за: прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета; прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС; блокиране/възстановяване работата на ЕСФП;
• (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа;
ж) форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;
к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;
л) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при предаване на данни от документ за продажба и за дневен финансов отчет с нулиране, при наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с кодове 98 и 99;
м) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на данни от фискален/системен бон, до 24 часа от издаването му, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, като не се допуска извършване на никакви операции, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН; при възстановяване на връзката работата на ФУ/ИАСУТД се възстановява автоматично и се предават неизпратените данни;
н) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; при неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ФУ прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени; при осъществено свързване данните от фискалните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им.
2. Данъчен терминал (ДТ):
а) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да бъде отделен модул, но конструктивно вграден във ФУ под пломбата на ФУ;
б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква "е"; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;
в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, модем за връзка с мрежата на мобилен оператор чрез data SIM карта; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;
г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение № 17; устройството не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:
а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.
IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства
Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната система;
б) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
в) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) забрана за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство;
г) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) издаване на фискален бон за всяка продажба/зареждане на течни горива на всеки клиент; не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон.
V. (*) Задължителна форма и клавишна последователност (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:
а) СТАНДАРТЕН КЛИЕНТСКИ ФИСКАЛЕН БОН:
 
 
*При стандартен фискален бон се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.
 
 
б) СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН:
 
 
в) РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН:
 
 
Забележка. При извършване на продажба може да се издава фискален бон само от един вид (стандартен или разширен).
г) РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН:
 
 
Забележка. При извършване на сторно операция може да се издава сторно фискален бон само от един вид (стандартен или разширен).
д) извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) - пуска се с клавиш ТL с ключ Х:
 
 
е) извеждане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет) - пуска се с клавиш ТL с ключ Z:
 
 
ж) извеждане на детайлен отчет на ФП за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
 
 
з) извеждане на съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
 
 
и) извеждане на детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове:
от дата
до дата
27-10-17
07-11-17
които в този случай са:
от блок
до блок
0002
0005
к) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове:
от дата
до дата
27-10-17
07-11-17
които в този случай са:
от блок
до блок
0002
0005
Забележки:
Кодиращи ключове: Х - ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията;
Z - ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.
При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.
Задължителни клавиши:
ТL - клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;
STL - клавиш за индикация и печат на междинна сума;
QTY (X, *) - клавиш количество;
VD - клавиш за войдиране (корекция).
Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД - ден, ММ - месец, ГГ - година.
Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на КЛЕН задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.
В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.
Например:
СУМА НЕТО СТ-СТ 12.77
при сума, по-голяма от 99.99:
СУМА НЕТО СТ-СТ
................................. 9312.54
VІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
VІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични функционални изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да регистрира с фискален бон всяка продажба или постъпил кредит, който не е последван от реализиране на продажба поради техническа невъзможност от страна на автомата да подаде информация за нея.
2. ФУВАС да регистрира и съхранява всеки документ с пълното му съдържание в КЛЕН, без да го отпечатва в момента.
3. При регистрация на фискален бон ФУВАС да визуализира на контролен дисплей следната информация:
а) наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице;
б) обща сума на продажбата;
в) номер, дата и час на фискалния бон, под който е регистрирана продажбата;
г) индивидуален номер на ФУВАС;
д) код за верификация на ФУВАС и бона.
Всеки производител на ФУВАС е задължен да обяви в НАП и БИМ начина за проверка истинността на индицирания код за верификация.
4. При блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване работата на последния да се блокира.
5. ФУВАС трябва да има възможност в режими "Програмиране", "Отчети на ФП" и "Справки КЛЕН" да работи свързано с входно-изходен пулт за управление - специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5, съдържащо модули клавиатура, индикация и печатащо устройство; преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва програмиране и регистрация/дерегистрация на ФУВАС в НАП, отпечатване на отчетите на ФП и документите от КЛЕН.
6. След успешна регистрация на ФУВАС в НАП да преминава автоматично в режим "Регистрация", когато входно-изходният пулт за управление не е свързан към него.
VII. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Изисквания към ИАСУТД
1. Функционални изисквания към ИАСУТД
1.1. Да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при всяка продажба на стоки и услуги, управление на печата, управление на дистанционната връзка, управление на записа на продажбите в системата и невъзможност за корекция или изтриване на записа.
1.2. Да осигурява достоверна информация за реализирания оборот общо и по данъчни групи. За целта да има възможност да отпечатва дневни отчети, включващи данните от приложение № 17.1.3. Да осигурява задължителното регистриране и отпечатване на всички извършени продажби на стоки и услуги на място и по време на извършване на плащането.1.4. Да осигурява синхронна работа на часовник-календарите на всички модули на системата.1.5. Да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ.1.6. Всеки документ, издаден от ИАСУТД за реализирана продажба на стоки и услуги, да съдържа:а) реквизитите на чл. 26, ал. 1, с изключение на втората част на т. 10, 11 и 13;б) индивидуален номер на системата; клиентските документи да завършват с надпис "системен бон".
1.7. Дневният финансов отчет на ИАСУТД се предава по реализираната дистанционна връзка в НАП при дневното приключване и трябва да съдържа:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) сумите по различните видове плащания;
д) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка от осемте данъчни групи;
е) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
ж) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за извършени сторно операции при връщане и рекламации на стоки, операторска грешка и при намаление на данъчната основа.
(доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При необходимост дневният финансов отчет може да се отпечатва. Броячът на дневните финансови отчети с нулиране съответства на брояча на КЛЕН.
1.8. ИАСУТД да не допуска загуба на данни за продажбите и натрупания оборот при аварийна ситуация в който и да е модул на системата.
1.9. В случай на необходимост да издава не повече от един дубликат за всяка клиентска бележка, на който ясно е отпечатано "ДУБЛИКАТ" на отделен ред с букви с двойна широчина.
1.10. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ИАСУТД има възможност да се включат средства за измерване, то те трябва да са изпитани, одобрени и вписани в държавния регистър на средствата за измерване или да са с оценено съответствие.
1.11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да предава данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове.
1.12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. "Сторно операция" чрезИАСУТД се документира с издаване на системен бон с надпис "СТОРНО", изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.
2. Технически изисквания към ИАСУТД
2.1. Да е предназначена за денонощен режим на работа.
2.2. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента, като при липса на хартиена лента работата на модула да се блокира. Копие на всеки издаден документ да се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН) след неговото отпечатване.
2.3. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
2.4. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат часовник-календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
2.5. Модулите, изграждащи ИАСУТД, да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени вНаредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г., и изискванията за електробезопасност, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г., като съответствието се удостоверява с декларация или документ, издаден от акредитиран орган за контрол. Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства.
3. Изисквания към данъчния терминал (ДТ) и дистанционната връзка
3.1. Дистанционната връзка между ИАСУТД и НАП да се осъществява чрез използване на преносната мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Изборът на конкретен мобилен оператор е на лицето по чл. 6.
3.2. ИАСУТД да е снабдено с data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. Допуска се ИАСУТД да върне отговор по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал.
НАП изпраща SMS-и към ИАСУТД през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори.
3.3. ДТ е задължителна съставна част от ИАСУТД. В него се записват данните от дневния финансов отчет с нулиране. Той служи за предаване на данните към НАП по дистанционната връзка. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден в ИАСУТД, като в този случай се пломбира самостоятелно.
3.4. Обемът на енергонезависимата памет за съхранение на трансферирани данни на ДТ да е не по-малко от 1000 дневни отчета с нулиране. ДТ работи с времето на часовник- календара.
3.5. Смяна на SIM картата в данъчния терминал се допуска само при изпращане на съобщение за промяна на данни. ИАСУТД не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3.6. След пускане на дневен финансов отчет с нулиране задължително да се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултатът от теста да се индицира. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ИАСУТД се блокира.
3.7. ИАСУТД подава по установената дистанционна връзка:
- данни за вписване на системата при въвеждане в експлоатация;
- данни за промяна;
- дневен отчет с нулиране на ИАСУТД за всеки работен ден;
- дневни отчети без нулиране на ИАСУТД с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
- данни за отписване (дерегистрация) на ИАСУТД;
- (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове.
Форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17 на наредбата. Коригиране на вече подадени данни не се допуска.
3.8. Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение. При отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. След 5 минути данните се изпращат повторно. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.
3.9. Не се допуска отчитане на продажби чрез ИАСУТД без получено потвърждение за успешна регистрация на системата в НАП. Устройството получава и отпечатва отговор за "статус на регистрация".
3.10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. При неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ИАСУТД прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени. При осъществено свързване данните от системните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им.
4. Изисквания към КЛЕН
4.1. Носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, напр. EPROM, EEPROM, флаш EEPROM, SD карта да съхранява информация за не по-малко от 15 0000 отделни печатни реда. Системата да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН. Физически той да се намира под корпуса на системата.
4.2. КЛЕН да се активира в момента на въвеждане в експлоатация на ИАСУТД, при което се отпечатва системен бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8.
4.3. Да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на разпечатки на КЛЕН.
4.4. Да има осигурена възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време.
4.5. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на системата се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН.
4.6. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, контролно число на всеки отпечатан документ. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
4.7. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет, в което се включват всички издадени документи за деня, то да се записва в системата. По това число може да се извърши верификация на записана на същата система КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от определен дневен отчет в КЛЕН и получения в сървъра на НАП.
4.8. Активирането на нова КЛЕН след смяна се извършва по описания ред, при което сменената КЛЕН да се дезактивира автоматично.
4.9. При смяна на КЛЕН да се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:".
4.10. Носителите на КЛЕН да имат поредна номерация, като номерът на текущия КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
4.11. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната активирана за това работно място, да се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо активиране на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същото или на други устройства от същия тип.
4.12. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
4.13. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартиране на нова фискална касова бележка, а в стартирана - да се забранява регистрирането на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране. Работата на ИАСУТД се блокира до смяна на КЛЕН.
4.14. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, в системата се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час и минута. Поставя се нова КЛЕН.
 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)Технически изисквания към фискалните устройстваI. Общи технически изисквания1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира.5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.13. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран орган за контрол.14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Фискалните устройства трябва да осигуряват четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН чрез свързаност към персонален компютър.II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при наличие на периферно устройство - носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба.2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ;в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има реализирана дистанционна връзка с НАП;г) (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В НАП се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.V. Специфични изисквания към фискалните принтери1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;в) да има един канал за връзка с персонален компютър;г) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)4. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпитването на фискални принтери, вградени в автомати на самообслужване, се извършва със симулатор, работещ с оригиналното програмно осигуряване на автомата.VI. Специфични изисквания към ЕСФП:Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:- статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип;- (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите или да е с оценено съответствие;- (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13 в обекти за продажби/зареждания на течни горива на самообслужване, устройството за плащане на гориво, е част от ЦРУ;- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива;в) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) достъпът до настройки и сервизно обслужване на ЕСФП се извършва само чрез електронен сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 12, като всяко използване се записва в ЕСФП и при необходимост се отпечатва справка за дата и часа на достъпа до системата;г) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета се блокира работата на средството за измерване на разход/пистолета, при което се разпечатват последните получени в ЦРУ показания на електронните броячи преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на електронните броячи, получени в ЦРУ, и същите автоматично се изпращат в НАП;д) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна система се блокира работата на ЕСФП; в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката;е) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС се блокира работата на всички средства за измерване на разход/пистолети, свързани към съответния резервоар, при което се разпечатват показанията на нивомерната система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите автоматично се изпращат в НАП; в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката;ж) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) създават се контролни числа на управляващия софтуер и концентратора/преобразуващото устройство, които, сумирани с контролното число на ФПр, формират идентификатор на ЕСФП, който се визуализира в менюто с обща информация за ЕСФП и се отпечатва заедно с основните данни на системата; при промяна на някое от контролните числа ЕСФП се блокира; Контролното число на управляващия софтуер и идентификатора на ЕСФП се формират чрез стандартни алгоритми за изчисляване, като MD5, SHA-1, SHA-256 при приключване на изпитването на системата в БИМ; в управляващия софтуер на ЕСФП се обособява модул, наречен "Касов модул", който се отнася до фискалните функции на системата - управление на ФПр, продажби, регистрация, дерегистрация, промяна на данни, доставки и на негова база се формира контролното число на управляващия софтуер; в случай че системата функционира с преобразуващо устройство, идентификаторът на ЕСФП се формира от контролното число на ФПр и контролното число на управляващия софтуер на ЕСФП;з) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при блокиране на ЕСФП не се допуска извършване на продажби и проточване на гориво чрез средствата за измерване на разход, като единствено започнатите продажби се приключват; при блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП се изпраща автоматично съобщение в НАП, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 17;и) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при подаване от ЕСФП (31) на данни за доставка на гориво по документи или от нивомерната измервателна система ЕСФП (31) получава, визуализира на екран и отпечатва полученото от сървъра на НАП съобщение съгласно приложение № 17.VIІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)VIІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични изисквания към ФУВАС1. ФУВАС да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.2. Пломбираният блок да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата:а) първи - за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5);б) втори - за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване;в) трети - за приемане и препредаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване.3. Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване. 
Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
ДО
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
 
ЗАЯВКА
за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г.
 
1. Лице производител ........................................................................................,
(юридическо наименование)
...............................................................................................................................,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ............................................................................................................,
телефон/факс ........................................................................................................,
e-mail .....................................................................................................................,
...........................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя)
2. Вносител ..............................................................................................,
(юридическо наименование)
................................................................................................................................,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ............................................................................................................,
телефон/факс ........................................................................................................,
e-mail .....................................................................................................................,
3. Тип на фискалното устройство или системата
................................................................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР, ПСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на типа)
5. Средства за измерване на разход (бензино-/газоколонки, разходомери/измервателни системи, нивомерна система и др.) (попълва се само за ЕСФП)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)
 
Заявител: .......................................................................................................................................................................................................
(фамилия, длъжност, подпис, печат)
 
гръб
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г.
Гарантирам наличието на достатъчно лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет.
Декларирам, че фискалните устройства тип:
................................................................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
модел .....................................................................................................................,
(наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник.
 
Дата ........................................................................
Декларатор: ......................................................................................................................
гр. ......................................................................
(фамилия, длъжност, подпис, печат)

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ...........
 
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
Фискално устройство тип ..........................................................................,
(ЕКАФП, ФПР)
модел ......................................................................................................,
(наименование и означение на модела)
произведен от ..........................................................................................,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ............................................................,
телефон/факс .....................................................,
е-mail .................................................................,
внесен от ............................................................................................... ,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК............................................................,
телефон/факс ......................................................................................... ,
е-mail ................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: .................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ..........................
Отговаря на изискванията наНаредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.
 
Свидетелството е валидно до................... г.
 
Дата .......
Председател на БИМ: ................................
София
(подпис, печат)

 

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ...........
 
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
Интегрираната автоматизирана система/локална мрежа от фискализираниустройства тип: .........................................................................................
...............................................................................................................,
вписани в регистъра на одобрените типове ФУ под № ..................................,
(попълва се само за локална мрежа)
работещи в локална мрежа в .................................................................... ,
...............................................................................................................,
(наименование на обекта, в който е изпитана системата)
...............................................................................................................,
(номер на обекта, населено място и точен адрес на обекта)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ............................................................,
телефон/факс .................................................... ,
е-mail .................................................................
Идентификатор на системата: .....................................................................
отговаря на изискванията на наредбата и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
 
Дата: ................ г.
Председател: .............................
 
(подпис и печат)

 

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 


П Р О Т О К О Л
№ ........................./…................. г.
за започване на изпитвания на електронна система с фискална памет (ЕСФП) в реални условия от междуведомствена комисия почл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин1. Данни за обекта:
Обект: ..........................................................................................................................................,
гр./с. .............................................................................................................................................,
адрес: ............................................................................................................................................
2. Данни за задължено лице, стопанисващо обекта:
............................................................................................................................................................
(наименование на лицето)
ЕИК/БУЛСТАТ
             
3. Данни за ЕСФП:
Модел на ЕСФП .........................................................................................................................,
№ на свидетелство за одобрен тип ...........................................................................................
4. Вид на средство/а за измерване на разход ...........................................................................
5. Нивомерна измервателна система ........................................................................................
Провеждане на изпитване:
През периода на изпитване в книгата за дневни финансови отчети се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет (Z-отчет).
Действия при приключване на изпитването:
1. Записват се броячите в момента на последния Z-отчет.
2. Разпечатва се подробен отчет на фискалната памет за изпитвания период.
3. В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето, стопанисващо обекта, чрез производителя/вносителя на ЕСФП предоставя в БИМ книгата за дневни финансови отчети, съдържаща Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода на изпитване.
4. Книгата се връща на лицето, стопанисващо търговски обект, след проверка.
Междуведомствена комисия:
1. Представител на БИМ:
……................................................................
2. Представител на НАП:
……................................................................

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ........ FS
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбина течни горива модел: ..............................................................................
................................................................................................................
(наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство: ........................................................
...............................................................................................................,
(наименование и означение на типа)
произведена от: ........................................................................................
(юридическо наименование)
...............................................................................................................,
(адрес на фирмата)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК............................................................,
телефон/факс .................................................... ,
е-mail ................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: .................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ..........................
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
Свидетелството е валидно до .....................................................................
 
Дата: ................ г.
Председател: .............................
 
(подпис и печат)
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № ........ FS
 
Издадено на .............................................................................................
(юридическо наименование на производителя)
Относно: ..................................................................................................
(наименование и означение на модела ЕСФП)
ЕСФП е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване:
1.................................................................,
ДР№ ................................
(тип на средството за измерване)
 
2.................................................................,
ДР№ ................................
(тип на средството за измерване)
 
3. .............................................................................
(тип на нивомерната система)
ДР№ ................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО № ... FSОсновна блок-схема на пломбиране

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 6

(Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО
№ ..... FS/ .............
 
Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбина течни горива модел: ..............................................................................
(наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство: .......................................................,
(наименование и означение на типа)
произведена от: .......................................................................................,
(юридическо наименование)
...............................................................................................................,
(адрес на фирмата)
е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване:
1..........................................................................,
ДР№ ...........................
(тип на средството за измерване)
 
2..........................................................................,
ДР№ ...........................
(тип на средството за измерване)
 
3..........................................................................,
ДР№ ...........................
(тип на средството за измерване)
 
4..........................................................................,
ДР№ ...........................
(тип на средството за измерване)
 
 
 
Дата........
Председател: ..............
 
(подпис, печат)
5. .............................................................................
                (тип на нивомерната система)
ДР№ ...........................

 

Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Вх. № ......./.............г.
 
ДО
 
Централното управление на
 
Националната агенция по
 
приходите
 
София
 
 
ЗАЯВКА
№.........../................. г.
 
от ...........................................................................................................
(юридическо наименование на фирмата)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен №
от регистъра на НАП

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК

Адрес за кореспонденция
........................................................................
 
........................................................................
Представлявано от
........................................................................
 
(трите имена на ръководителя на фирмата)
 
 
В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин моля да ни бъдат дадени:
1. Индивидуални номера на фискално устройство за ............................ броя(последно получен номер ....................... ), и
2. Индивидуални номера на фискални памети за .................................. броя(последно получен номер ....................... ).
 
Дата: ...................
Заявител: ............................
гр.........................
(фамилия, подпис и печат)

 

Приложение № 10 към чл.15, ал. 1, т. 9

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29. 06. 2010 г. , изм. - ДВ. бр. 64 от 2011г., в сила от 19. 08. 2011 г.)

 

Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в НАП
 
Общи положения
За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт WINDOWS-1251.
Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена, фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор - константа, който е задължителен.
 
1. Общо описание на файл FISKAL.PRV
№ на запис
Идентификатор
Общо описание на записа (структурата и формата на отделните записи са дадени в т. 2)
 
1
00
Данни за фирмата, разчела фискалните памети, отчетен период и брой записи за фискални памети в предавания файл
Идентифика-ционен запис за файла
2
01
Данни от разчитането на фискална памет, респективно за неразчетена фискална памет
Запис за 1-ва фискална памет
.....
.....
.....
..........
.....
.....
.....
..........
..
01
Данни от разчитането на фискалната памет, респективно за неразчетена фискална памет
Запис за последна фискална памет
 
99
Запис за край на файл
Последен запис във файла
Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител не подава данни. 
 
 
 
 
 
2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV
 
Запис с идентификатор 00
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор за начало на файл
2
константа "00"
да
2
Резервирано
10
символен (10 цифри)
празно
3
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК  на фирмата, разчела фискалните памети
9
символен (9 цифри)
да
4
Наименование на фирмата, разчела фискалните памети
50
символен
да
5
Адрес - населено място, ул. №, ж.к.
80
символен
да
6
Телефон
15
символен
 
7
Е-mail
30
символен
 
8
Период, за който се отнасят данните - начална дата
10
дата (дд.мм.гггг)
да
9
Крайна дата
10
дата (дд.мм.гггг)
да
10
Брой фискални памети, за които се подават записите във файла
4
цифров
да
 
Запис с идентификатор 01
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "01"
да
2
Модел на ФУ /ЕКАФП/ ФПр, ЕСФП/
30
символен
да
3
№ на свидетелство от БИМ
6
символен
да
4
Дата на свидетелството от БИМ
10
Дата (дд.мм.гггг)
да
5
Индивидуален номер на ФУ
8
символен
да
6
Индивидуален номер на ФП (фискална памет)
8
символен
да
7
Флаг за разчетена фискална памет
1
Цифрови стойности: 1 - при разчетена ФП 0 - при неразчетена ФП
да
8
Дата на първи блок във ФП
10
дата (дд.мм.гггг)
Да - при разчетена ФП
9
Дата на последен блок във ФП
10
дата (дд.мм.гггг)
Да - при разчетена ФП
10
Прочетена тотална сума за реализиран оборот
15 (вкл. десетична точка ".")
 
Да - при разчетена ФП
11
в т.ч. с 0 % ДДС (А)
15 (вкл. десетична точка ".")
Цифров (два знака след десетичната точка)
Да - при разчетена ФП
12
в т.ч. с ДДС (Б)
15 (вкл. десетична точка ".")
Цифров (два знака след десетичната точка)
Да - при разчетена ФП
13
в т.ч. с ДДС (В)
15 (вкл. десетична точка ".")
Цифров (два знака след десетичната точка)
Да - при разчетена ФП
14
в т.ч. с ДДС (Г)
15 (вкл. десетична точка ".")
Цифров (два знака след десетичната точка)
Да - при разчетена ФП
18
ЕГН на собственика на ФУ
10
Символен (10 цифри)
Да (когато собственикът е физическо лице, което не е ЕТ)
19
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
9
Символен (9 цифри)
Да
Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .
 
Запис с идентификатор 99
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор за последен запис във файла
2
константа "99"
да
 
3. Изисквания към структурата и формата на файла
Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.
Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.
Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.
Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.
Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори "01" (данни за разчетени фискални памети) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99.
Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".
 

Приложение № 10а към чл. 15, ал. 1, т. 11

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Файлът започва с начален запис със структура:
поред
Поле
Тип
Размер
Стойност
Забележка
      
1.
ЕИК на производителя/вносителя на ЕСФП
Character
9, 10 или 13
9, 10 или 13 цифри
Задължително поле
2.
Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП
Character
<=100
 
Задължително поле
3.
Брой записи във файла
Numeric
<=5
Общ брой на записите от файла, които ще подава производителят/вносителят на ФУ
Задължително поле
Следват записите, описващи конкретни сервизни техници. Тези записи са със структура:
по
ред
Поле
Тип
Размер
Стойност
Забележка
      
1.
Пореден номер на запис
Numeric
<=5
Започва от 1 и нараства за всеки запис
Задължително поле
2.
Идентификатор на сервизния техник
Character
= 10
10 цифри
Задължително поле
3.
Тип на идентификатора на сервизния техник
Numeric
=1
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер НАП
Задължително поле
4.
Първо име на сервизния техник
Character
<=100
 
Задължително поле
5.
Второ име на сервизния техник
Character
<=100
 
Не е задължително поле
6.
Трето и четвърто име на сервизния техник
Character
<=100
 
Задължително поле
7.
ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт
Character
9, 10 или 13
9, 10 или 13 цифри
Задължително поле
8.
Наименование на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт
Character
<=100
 
Задължително поле
9.
№ на свидетелството за одобрен тип на ЕСФП
Character
<=10
 
Задължително поле
10.
Наименование на одобрен тип ЕСФП
Character
<=100
 
Задължително поле
11.
Ключ за достъп до ЕСФП
Character
<=50
 
Задължително поле
12.
Дата на предоставяне на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник
Data
=10
Формат dd.mm.gggg
Задължително поле
13.
Дата на деактивиране на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник
Data
=10
Формат dd.mm.gggg
Не е задължително поле
14.
Тип на записа
Number
=1
1 - редовен запис
2 - коригиращ запис
Задължително поле
1. Файлът носи име ‘BULSTAT’ _PRL10A.txt като ‘BULSTAT’ - ЕИК по БУЛСТАТ на производителя/вносителя на ЕСФП.
2. Полетата се отделят едно от друго само със запетая.
3. Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички ("). Например: "Петров". Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат две двойки кавички, а само една, например: да не се изписва ""Петров"", а само "Петров".
4. В полетата "Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП" и № 4, 5, 6, 8 се допускат само символи на кирилица и символите тире " - ", точка "." и символ (шпация).
5. Текстът се записва само с главни букви, като в текстовите полета не се пишат запетаи.
6. От един производител за един сервизен техник на едно лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, следва да има само един активен ключ за достъп до произведените от този производител модели ЕСФП.
7. В поле № 9 се попълват данни само за един номер на свидетелство за одобрен тип на ЕСФП. Когато едно лице има право да сервизира повече от една ЕСФП, то данните за всяко свидетелство се подават като отделен запис.
8. При подаване на данни за предоставени ключове за достъп до ЕСФП се попълват всичките полета от файла с изключение на поле № 13.
9. С подаване на данни за коригиращи записи тип на записа 2 може да се коригира единствено поле "Ключ за достъп до ЕСФП", като следва да се попълнят всички останали задължителни полета от файла.
10. Всеки запис завършва задължително с 1 брой CR и LF (CHR(13)+CHR(10).
11. Маркерът за край на файла задължително е CTRL + Z (или CHR(26) или 1А), като задължително се поставя само един маркер за край на файла. След маркера за край на файла не следва да се поставят други символи. Във файловия формат не трябва да има празни редове.
12. Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).
 

Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за регистрация на фискално устройство
......................... г.
 
1. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .............................., ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ..........................................................................................................................................
2. Собственост на ......................................................................................................................................,
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от ............................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на управителя)
търговски обект ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, адрес на обекта)
3. Фискално устройство модел .................................................................................................................................................................................................................................
(наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството)
с централно регистриращо устройство ............................................................................................................................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
с бензино- (газо-) колонки/разходомер/измервателна система тип .......................................................................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
.........................................................................................................................................................................................................................................................
с нивомерна система тип ........................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
Регистрационен номер на устройството (FDRID).........................................................................................................................................................................................................................
одобрен със свидетелство на БИМ № ............................................/................................................................................................................................................................................
Индивидуален номер на фискалното устройство ...................................................................................................................................................................................................................
Индивидуален номер на фискалната памет ..........................................................................................................................................................................................................................
4. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт:
а) .................................................................................................................................................................,
(ЕИК, наименование, адрес и телефон)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ....... .........от ................ г. подпис/печат
==================================================================================
Фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация с потвърждение
 
№ ....................................................................................................................................................
Дата .................. г.
  
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - идентификационен номер почл. 84 ДОПК;
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.
 
Приложение № 11а към чл. 17, ал. 2
 
(Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
 
СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на ИАСУТД
......................... г.
 
1. Идентификационен номер почл. 84 ДОПК
...............................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП
2. Собственост на ..........................................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на управителя)
търговски обект
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, адрес на обекта)
3. ИАСУТД тип .............................................................................................................................................................................................................................
(наименованието на типа, вписано в свидетелството за одобряването му)
Регистрационен номер на системата (FDRID) ...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
одобрен със свидетелство на БИМ № ........................................................................................................................................................................................................
................................../........................................................................................................................................................................................................
Индивидуален номер на системата ...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
4. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт:
а) ............................................................................................................................................................................................................................................
(ЕИК, наименование, адрес и телефон)
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
=============================
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК;- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.
.
 
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
ПРОТОКОЛ
 
за демонтаж на фискална памет
 
  
Днес, ..... ..... ............. г., в ....................................,
  
(час, минути)
  
ЕГН /ЛНЧ/ Служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПКидентификационен номер по чл. 84 ДОПК
0000000000
 
 
0000000000000
 
Собственост на .................................................................................................................................................................
(име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице)
Представляван от .............................................................................................................................................................
(трите имена на управителя, адрес, телефон)
Търговски обект ..............................................................................................................................................................,
(наименование, адрес, телефон на търговския обект)
за фискално устройство модел ................ , одобрен със свидетелство на БИМ № ..................................................
Пломбиран от ....................................... , идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .............................................
(фирма производител/вносител/сервизен техник)
Индивидуален № на ФУ ....................................... Индивидуален № на ФП ............................................................
Регистрационен номер на устройството (FDRID)......................................................................................................
Причина за демонтаж ....................................................................................................................................................
Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот, общата сума за периода е
от ........................ до ...................... е ........................................................................................................,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) .................................................................................................................................................................
ДДС (Б) ............................................................................................................................................................................
ДДС (В) ............................................................................................................................................................................
ДДС (Г) .............................................................................................................................................................................
Общ сторно оборот ........................................................................................................................ (цифром и словом)
В т. ч. ДДС (А) ................................................................................................................................................................
ДДС (Б)..............................................................................................................................................................................
ДДС (В).............................................................................................................................................................................
ДДС (Г) ............................................................................................................................................................................
Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт ...................................................................................................,
(наименование и адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ................................................................................................................,
 
...........................................................................................................................................................................................
(име и телефон на сервизния техник)
Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от които по един за тримата представители и един за БИМ - София.
1. ............................ , представител на производител/вносител, гр. ...........................................................................
(дата, подпис и печат)
2. ............................ , представител на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, гр. .............................
(дата, подпис и печат)
3. ............................ , собственик на фискалното устройство ....................................................................................
(дата, подпис и печат)
================ попълва се от фирмата производител/вносител ======================
При разчитане на фискалната памет от .......................................................................................................................
(фирма производител/вносител)
за периода от ................... до ........... е прочетена тотална сума за реализиран оборот ................. лв.,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) .................................................................................................................................................................
ДДС (Б) ............................................................................................................................................................................
ДДС (В) ............................................................................................................................................................................
ДДС (Г) .............................................................................................................................................................................
Общ сторно оборот ........................................................................................................................ (цифром и словом)
В т. ч. ДДС (А) ................................................................................................................................................................
ДДС (Б)..............................................................................................................................................................................
ДДС (В).............................................................................................................................................................................
ДДС (Г) ............................................................................................................................................................................
 
Дата ......................... г.,
Подпис и печат: .......................................................................
 
Гр. ................................
(фирма производител/вносител)
 
   
     

Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

ДО
БИМ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, адрес)
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .......................................................................................................................................................................................................
телефон/факс .............................................., е-mail ..................................................................................................................................................................
с управител ............................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия)
за регистриране на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип:
Наименование на ФУ/ИАСУТДТип ФУ/ИАСУТДПроизводител/вносител
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници:
1. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
2. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
3. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
4. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
5. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
  
 ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПО БАНКОВ ПЪТВ БРОЙ
 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ СУМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:
Банка: ...................................................................................................................................................................................................................................
Клон: ...............................................................................................................................................................................................................................
BIC: .................................................................................................................................................................................................................................
IBAN: ....................................................................................................................................................................................................................................
Дата: .........Управител: ..............................
 (подпис, печат)
  

Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4

  
(Предишно Приложение № 14 към чл. 45, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

РАЗРЕШЕНИЕ
№ ……….
за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД
На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин издавам разрешение и регистрирам в регистъра на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, под № ……………….
(наименование на лицето)
с постоянен адрес: ........................................................................................................................
Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК: .......................................................................,
телефон/факс: ………………………………………..........; е-mail: ..........................................,
което отговаря на изискванията на посочената наредба за сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД:
тип ............................., произведен от .........................................................................................
(наименование на производителя/вносителя)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие № .........................../........................ г.
Дата: .................. г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................................
 
(подпис и печат)
 

 

Приложение № 15 към чл. 51(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г., предишно Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Формат и параметри на данните, предавани от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт в НАП
 
Общи положения
Данните за издаваните свидетелства от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт WINDOWS-1251.
Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор - константа.
 
1. Общо описание на файл FISKAL.SER
№ на запис
Иденти-фикатор
Общо описание на записа (структурата и формата на отделните записи са дадени в т. 2)
 
1
00
Данни за лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, отчетен период и брой документи в предавания файл
Идентификационен запис за файла
2
01
Идентификатор на собственика на ФУ - БУЛСТАТ, ЕГН
1-ви запис за 1-ви документ
3
02
Данни за собственика на ФУ - име, адрес, управител
2-ри запис за 1-ви документ
4
03
Данни за търговския обект - име, адрес
3-ти запис за 1-ви документ
5
04
Наименование на компетентната ТД на НАП на фирмата - собственик на ФУ
4-ти запис за 1-ви документ
6
05
Модел на ФУ, ЦРУ за ЕСФП
5-и запис за 1-ви документ
7
06
Описание на колонките/разходомерите/измервателните системи за ЕСФП
6-и запис за 1-ви документ
8
07
Номер и дата на свидетелство за одобрение от БИМ
7-и запис за 1-ви документ
9
08
Индивидуален номер на ФУ и индивидуален номер на ФП
8-и запис за 1-ви документ
10
09
Данни за сервиза, издал свидетелството
9-и запис за 1-ви документ
11
10
Име на сервизен техник
10-и запис за 1-ви документ
13
11
Дата на издаване на свидетелството, дата на прекратяване на договора
Последен запис за 1-ви документ
14
01
Първи запис за следващ документ
 
.....
....
.......
 
.....
....
.......
 
.....
....
.......
 
.....
11
Последен запис за последен документ
 
 
99
Запис за край на файл
Последен запис във файла
Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт не подава данни.
 
2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER
 
Запис с идентификатор 00
№поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор за начало на файл
2
константа "00"
да
2
Резервирано
10
символен (10 цифри)
празно
3
Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК  на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт
9
символен (9 цифри)
да
4
Наименование на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт
50
символен
да
5
Адрес - населено място, ул. №, ж.к.
80
символен
да
6
Телефон
15
символен
 
7
Е-mail
30
символен
 
8
Период, за който се отнасят данните - начална дата
10
дата (дд.мм.гггг)
да
9
Крайна дата
10
дата (дд.мм.гггг)
да
10
Брой документи (свидетелства) във файла
4
цифров
да
 
Запис с идентификатор 01
№поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор за начало на файл
2
константа "01"
да
2
Резервирано
10
символен (10 цифри)
празно
3
ЕГН на собственика на ФУ
10
символен (10 цифри)
да (когато собственикът е физическо лице, което не е ЕТ)
4
Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на собственика на ФУ
9
символен (9 цифри)
да
Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .
 
Запис с идентификатор 02
№поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "02"
да
2
Име на собственика на ФУ
50
символен
да
3
Адрес на собственика на ФУ: населено място
25
символен
да
4
Улица, №
50
символен
да
5
Трите имена на управителя на фирмата, собственик на ФУ
50
символен
да
 
Запис с идентификатор 03
№поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "03"
да
2
Наименование на търговския обект
50
символен
да
3
Адрес на търговския обект: населено място
25
символен
да
4
Улица, №, ж.к.
50
символен
да
5
Телефон на търговския обект
15
символен
 
 
Запис с идентификатор 04
№ поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "04"
да
2
Наименование на  НАП
25
символен
да
 
Запис с идентификатор 05
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "05"
да
2
Модел на ФУ (ЕКАФП/ФПр, ЕСФП)
30
символен
да
3
ЦРУ (централно регистриращо устройство) - за ЕСФП
30
символен
да - за ЕСФП за продажби на течни горива
 
Запис с идентификатор 06
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "06"
да
2
Бензино- (газо-) колонки/разходомери/измервателни системи тип
240
символен
да - за ЕСФП за продажби на течни горива
 
Запис с идентификатор 07
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "07"
да
2
№ на свидетелство от БИМ
6
символен
да
3
Дата на свидетелство от БИМ
10
дата (дд.мм.гггг)
да
 
Запис с идентификатор 08
№ поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "08"
да
2
Индивидуален номер на ФУ
8
символен
да
3
Индивидуален номер на ФП (фискална памет)
8
цифров
да
 
Запис с идентификатор 09
№ поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "09"
да
2
Наименование на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт
50
символен
да
3
Адрес на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонтнаселено място
25
символен
да
4
Ул., №
50
символен
да
5
Телефон
15
символен
 
 
Запис с идентификатор 10
№ поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "10"
да
2
Собствено и фамилно име на сервизния техник
50
символен
да
 
Запис с идентификатор 11
№ поле
Описание на полето
Дължина(брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор
2
константа "11"
да
2
Дата на издаване на свидетелство
10  
дата (дд.мм.гггг)
да - при издаване на свидетелство
3
Дата на сключване на договор с лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
10  
дата (дд.мм.гггг)
да - при данни за сключване на договор
4
Дата на прекратяване на сервизното обслужване
10  
дата (дд.мм.гггг)
да - при данни за прекратяване
5
Причина за прекратяване
1
цифрови стойности: 1 - кражба на ФУ; 2 - загубване на ФУ; 3 - унищожаване на ФУ;0 - всички остана- ли случаи
да - при данни за прекратяване
 
Запис с идентификатор 99
№ поле
Описание на полето
Дължина (брой знаци)
Формат
Задължителен атрибут
1
Идентификатор за последен запис във файла
2
константа "99"
да
 
3. Изисквания към структурата и формата на файла
Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.
Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.
Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.
Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.
Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули.
Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".

Приложение № 16 към чл. 39, ал. 7(Ново - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишно Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
RType
Изброим
1 - регистрация
2 - промяна
3 - дерегистрация
Да
 
Тип на ФУ
FDType
Изброим
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
5. ФУВАС
11 ЕКАФП за електронен магазин
21 ФПр за електронен магазин
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
Да
ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Не се праща от ИАСУТД
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
RCFD
Изброим
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
При дерегистрация
 
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
OPID
Изброим
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3;
..........................;
N - оператор N
При регистрация
Използва се за
SMS
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
  
При регистрация се въвежда
информация
за улица и номер
или информация за ж.к. и блок, вход
Номер
StrNo
Символен
  
Блок
Block
Символен
  
Вход
En
Символен
  
Етаж
Fl
Символен
  
Апартамент
Ap
Символен
  
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт
Service EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
Service EIK
Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
1а. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на средствата за измерване на разход (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на регистрация
RType
Изброим
1 - регистрация
2 - промяна
3 - дерегистрация
Да
При промяна на
конфигурацията
на резервоарите, разходомерите, измервателните системи, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация
Тип на ФУ
FDType
Изброим
31. ЕСФП с нивомерна система
Да
В един обект има задължително една ЕСФП 31
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
Да
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Да
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация
RCFD
Изброим
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
При дерегистрация
 
Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно
Номер на свидетелство
FDCert
Символен
 
При регистрация
 
Уникален номер на НИС от регистъра на БИМ
GNo
Символен
 
Да
Вписва се номерът на НИС от регистъра на БИМ
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
При регистрация
Използва се за SMS
Оператор
OPID
Изброим
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3;
..........................;
N - оператор N
При
регистрация
Използва се за
SMS
Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация
 
Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта
PSType
Изброим
 
При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен
 
При регистрация
 
Наименование на населеното място
Settl
Символен
 
При регистрация
 
Код район
AEkatte
Символен
 
При регистрация
 
Район
Area
Символен
 
При регистрация
 
Код на улица
StreetCode
Символен
 
При регистрация
 
Улица
Street
Символен
  
При регистрация се въвежда информация за улица и номер или информация за ж.к. и блок, вход
Номер
StrNo
Символен
  
Блок
Block
Символен
  
Вход
En
Символен
  
Етаж
Fl
Символен
  
Апартамент
Ap
Символен
  
Наименование на обекта
PSName
Символен
 
При регистрация
 
Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата
 
При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт
Service EIK
Символен
 
При регистрация
 
ЕИК тип на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
Service EIK
Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
При регистрация
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата
 
При регистрация и промяна
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
При регистрация
 
Резервоар - вид гориво според комбинирана номенклатура
FTNom
Символен
 
Да
Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности
Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската
номенклатура
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 - бензин
2 - дизел
3 - пропан-бутан
4 - метан
YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Вместимост на резервоара в литри
TVol
Цифров
 
Да
 
Обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоара при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
Точност до 0,1 °С
Резервоар - калибриране от акредитирана лаборатория
IsCalib
Изброим
1 - да
2 - не
  
Срок за калибриране
CalibDate
Дата
  
Дата формат 2010-02-16
...........................
     
Вид на средството за измерване
DNType
Изброим
1 - колонка
2 - разходомер
3 - измервателна система
Да
Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се подават данни за всички резервоари, към които е свързано средството за измерване. Ако едно средство за измерване е свързано към повече от един резервоар, се подават данни за свързаност на разходомера/измервателната система към всички резервоари. Ако към един резервоар е свързано повече от едно средство за измерване, се подават данни за свързаност на всички средства за измерване към съответния резервоар.
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочват номерът на разходомера/измервателната система от поле DNo и номерът на резервоара от поле TNo, към който е свързано средството за измерване. Номерът на пистолета е уникален в рамките на FDRID.
Тип на пистолет - високодебитен
NType
Изброим
1 - да
2 - не
Да
Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва дали е високодебитно или не, като се вписва стойността на поле DType.
Номер колонка/разходомер/
измервателна система
DNo
Цифров
 
Да
Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва номер на разходомер. Номерът на колонка/разходомер/измервателна система е уникален в рамките на FDRID.
Вид на колонка/разходомер/измервателна система
DOOS
Изброим
1 - одобрен тип
2 - оценено съответствие
Да
 
Модел колонка/разходомер/измервателна система
DModel
Символен
 
Да
При вид на колонката/разходомер/измервателна система 1 - одобрен тип, се вписва номер на средството за измерване от регистъра на БИМ. При вид на колонката/разходомер/измервателна система 2 - оценено съответствие, се вписва номер на сертификат за оценка на съответствие.
Тип на колонка/разходомер/измервателна система - високодебитна
DType
Изброим
1 - да
2 - не
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
Номерът на резервоара е уникален в рамките на даден FDRID.
Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателна система
CVal
Цифров
 
Да
При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан - в килограми.
...........................
     
2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Тип на ФУ
FDType
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
31. ЕСФП
с нивомерна
система
Да
5 - ФУВАС
11 - ЕКАФП за електронен магазин
21 - ФПр за електронен магазин
Да
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
При ФУ
Не се изпраща при ИАСУТД
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
При ИАСУТД се
изпраща ID на ИАСУТД
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
Да
 
Оператор
OPID
Изброим
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3;
...........................;
N - оператор N
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
Тип на регистрация
RType
Изброим
1 - регистрация
2 - промяна
3 - дерегистрация
Да
 
Статус на регистрацията
Status
Изброим
0 - Успешно
1 - Грешка при
валидация на
съобщението
2 - Грешка при БУЛСТАТ
3 - Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ
4 - Несъществуващ производител
5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя
6 - Корекция на поле, което не може да се коригира
7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД
8 - Грешен номер на фискална памет
9 - Грешен IMSI
10 - Грешен MSISDN
11 - Грешен FDRID
Да
Възможни са
допълнения на
видовете грешки
   
12 - Устройството е вече отрегистрирано
  
   
14 - Сим картата не е активирана в НАП
  
   
15 - Невалидно ЕКАТТЕ
  
   
16 - Невалиден код на улица (StreetCode)
  
   
17 - Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване)
  
   
18 - Грешен номер на бензиноколонка/ разходомер/
измервателна система
  
   
19 - Грешен номер на пистолет
  
   
20 - Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка/ разходомер/
измервателна система
  
   
21 - Грешка при премахване на резервоар или колонка/
разходомер/
измервателна система
поради наличие на закачени пистолети
  
   
26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
  
   
27 - Несъответствие между dml флаг на колонка/
разходомер/
измервателна система и dml флаг на пистолетите към нея
  
   
28 - Невалиден FDType
  
   
29 - Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана
  
   
30 - Невалиден БУЛСТАТ на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт
  
   
31 - Невалиден срок на договора на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
  
   
36 - Невалидна стойност на атрибут dml
  
   
37 - Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект
43 - Несъществуващ номер на колонка/ разходомер/
измервателна система от регистъра на БИМ
44 - Несъществуващ номер на НИС в регистър на БИМ
  
   
98 - Системата не е достъпна в момента
  
   
99 - Други
  
Съобщение за
грешка
ErrMsg
Символен
 
Не
 
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31
Номер на нова Z
задача
TID
Цифров
  
Праща се от НАП
Начална дата на
Z задачата
SD
Дата
  
Формат 2010-02-16T16:47:31
Период на цикличност на Z задачата
Days
Символен
  
Данните се
изпращат през
интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата).
Важно е часът да бъде спазван
Номер на X задачата
TID
Символен
   
Начална дата на
X задачата
SD
Дата
  
Формат 2010-02-16T16:47:31
Интервал минути
за изпълнение
на X задачата
Min
Символен
  
След настъпване
на ED (крайна
дата) ФУ престава да изпраща X данни
Крайна дата на
X задачата
ED
Дата
  
Формат 2010-02-16T16:47:31
 
3. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на
задачата, по която
работи ФУ
TID
Цифров
 
Да
Взема се от SMS
съобщение или от отговор на НАП
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален
номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за
изпращане
RC
Изброим
0 - Нормална работа по X задачата
3 - Грешка при
разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
  
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3).
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Дата на
изпращане
SD
Дата
 
Да
Взема се от
часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на отчетите
в рамките на Х
задачата
XC
Цифров
 
Да
 
Дата и час на
генериране на Х
отчета
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Вид гориво според
тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
XYY
Име гориво 1
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество
продадено гориво
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво 1
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
....................................
     
Вид гориво според
тип гориво и
търговската
номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество
продадено гориво
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво ХХ
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой надбавки
NEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при връщане и рекламация
NReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при връщане и рекламация
SReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при операторски грешки
NFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при операторски грешки
SFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа
NOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа
SOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ брой сторно операции
NSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Обща сума на сторно операции
SSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции, направени преди приключване на бон
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции, направени преди приключване на бон
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. въведени
NOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. въведени
SOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. изведени
NOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
 
Сума сл. изведени
SOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни
талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
трансфери
   
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
Общ дневен
оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен
бон преди пускане
на отчет
LCN
Цифров
 
Да
Целочислен
Резервоар 1 обем
на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар 1 обем
на горивото при 15°С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в
резервоар 1 при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална
температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
.....................................
     
Резервоар ХХ обем
на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар ХХ обем
на горивото при 15°С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в
резервоар ХХ при
реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
4. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Идентификатор на
X задачата
TID
Цифров
 
Да
Взема се от SMS
съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен
номер
FDRID
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
RC
Изброим
0 - Нормална работа по X задачата,
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
  
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Дата на
изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на X отчетите за текущата X задача
XC
Цифров
 
Да
Пореден номер в
последователността на X отчетите
Дата и час на генериране на отчета
XD
Дата
 
Да
 
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
Да
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при връщане и рекламация
NReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при връщане и рекламация
SReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при операторски грешки
NFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при операторски грешки
SFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа
NOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа
SOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ брой сторно операции
NSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Обща сума на сторно операции
SSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции, направени преди приключване на бон
NCorr
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции, направени преди приключване на бон
SCorr
Символен
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни
талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови
трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Плащане НЗОК
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен
бон преди пускане на отчета
LCN
Цифров
 
Да
Целочислен
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
IId на Z задачата
TID
Цифров
 
Да
Целочислен
Взема се от SMS
съобщението,
указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален
номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за
изпращане
RC
Изброим
0 - Нормална работа по задачата по
подразбиране
1 - Работа в резултат на ZP (ZPurge задача)
2 - Изпращане на данни поради последващо отписване
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
Вид грешка
FDError
Символен
  
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Идентификатор на
ZPurge задача
RZPTID
Символен
 
При поле RC=1
Ако RC=1, тук се
изпраща ID на
ZPurge задачата.
Той е наличен в SMS командата
Дата на
изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z
отчетите
ZC
Цифров
 
Да
Съответства на № блок от фискалната памет при ЕКАФП и
брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на
генериране на
отчета
ZD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Вид гориво 1
според тип гориво
и търговската
номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 
Име гориво 1
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество
продадено гориво 1
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво 1
S
Цифров
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
.....................................
     
Вид гориво ХХ според тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
 
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
 
Количество продадено гориво ХХ
Vol
Цифров
 
Да
 
Оборот гориво ХХ
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
 
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой надбавки
NEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при връщане и рекламация
NReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при връщане и рекламация
SReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при операторски грешки
NFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при операторски грешки
SFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа
NOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа
SOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ брой сторно операции
NSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Обща сума на сторно операции
SSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции, направени преди приключване на бон
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума корекции, направени преди приключване на бон
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. въведени
NOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
 
Сума сл. въведени
SOIn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сл. изведени
NOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума сл. изведени
SOOut
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни
талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни
карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови
трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Плащане НЗОК
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен
бон преди пускане на Z отчета
LCN
Цифров
  
Целочислен
Сумарният оборот,
наличен във ФП
SGT
Цифров
 
Да
0.00
Сумарният сторно оборот, наличен във ФП
SGS
Цифров
 
Да
0.00
Номер на бона на
отчета
ChN
Цифров
 
Да
Целочислен
Контролно число
CS
Символен
 
Да
 
Резервоар 1 обем
на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар 1 обем
на горивото при
15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в
резервоар 1 при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална
температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
......................................
     
Резервоар ХХ обем
на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Резервоар ХХ обем
на горивото при 15°С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в
резервоар ХХ при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална
температура
Tmpr
Цифров
 
Да
 
Номер пистолет/разходомер/
измервателна система
NNo
Цифров
 
Да
Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Номер колонка/разходомер/ измервателна система
DNo
Цифров
 
Да
Посочва се номерът на колонката/ разходомера/ измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Показания на електронния брояч
на пистолета/ разходомера/ измервателната система
CVal
Цифров
 
Да
При механични
броячи стойността се въвежда на ръка
.....................................
     
Номер пистолет/разходомер/
измервателна система
NNo
Цифров
 
Да
Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Номер колонка/разходомер/ измервателна система
DNo
Цифров
 
Да
Посочва се номерът на колонката/ разходомера/ измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Показания на
електронния брояч
на пистолета/ разходомера/ измервателната система
CVal
Цифров
 
Да
При механични
броячи стойността се въвежда на ръка
6. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Id на Z задачата
TID
Цифров
 
Да
Взема се от SMS
съобщението,
указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Причина за изпращане
RC
Изброим
0 - Нормална работа по задачата по
подразбиране,
Да
1 - Работа в
резултат на ZP
(ZPurge задача)
2 - Изпращане на данни поради последващо отписване
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
  
Вид грешка
FDError
Символен
  
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
Идентификатор на
ZPurge задача
RZPTID
Символен
 
При поле RC=1
Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на
изпращане
SD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z
отчетите
ZC
Цифров
 
Да
Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и
брояч на при
ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на отчета
ZD
Дата
  
Формат 2010-02-16T16:47:31
Идентификатор на
ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ дневен оборот
DT
Цифров
 
Да
0.00
Брой клиенти
NC
Цифров
 
Да
Целочислен
Брой отстъпки
ND
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при връщане и рекламация
NReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при връщане и рекламация
SReturn
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции при операторски грешки
NFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции при операторски грешки
SFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа
NOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа
SOthers
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ брой сторно операции
NSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Обща сума на сторно операции
SSumRegFalse
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Брой корекции, направени преди приключване на бон
NCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Целочислен
Сума корекции, направени преди приключване на бон
SCorr
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни
талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови
трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Плащане НЗОК
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Номер на КЛЕН
KNo
Символен
 
Да
 
Номер на последен бон преди пускане на отчета
LCN
Цифров
 
Да
Целочислен
Номер на бон на
отчета
ChN
Цифров
 
Да
 
Контролно число
CS
Символен
 
Да
 
7. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен
номер на устройството
FDRID
Цифров
 
Да
Генериран от НАП
Идентификационен
номер на задача
TID
Цифров
 
Да
 
Дата на получаване
в НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Стойността на брояча от последния получен Z отчет
ZC
Цифров
 
При отговор на
Z задача
 
Стойността на
брояча от последния получен
X отчет
XC
Цифров
 
При отговор на
X отчет
 
Статус
Status
Изброим
0 - Успешно
1 - Грешка при валидация на съобщението
7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД
8 - Грешен номер на фискална памет
9 - Грешен IMSI
11 - Грешен FDRID
22 - Грешен TID
23 - Неактивна задача
24 - Липсва елемент RZPTID
25 - Дублиран Z/X Counter (ZC/XC)!
26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
27 - Несъответствие между dml флаг на колонка/разходомер/ измервателна система и dml флаг на пистолетите към нея
32 - Грешен тип задача (Z/X/ZP)
33 - Грешен RZPTID
34 - Липсва елемент FDError (при грешно разчетена задача)
35 - Невалидна дата на отчет
38 - Дублиране на вида гориво в продажбите. Сумите трябва да са акумулирани по вид гориво
  
   
39 - Дублиране на номер резервоар в отчета за резервоарите
40 - Дублиране на номер резервоар, колонка/разходомер/ измервателна система и пистолет в отчета за колонките/ разходомерите/ измервателните системи
41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер
42 - Грешка при интерпретация на колонките/ разходомерите/ измервателните системи и пистолетите
98 - Системата не е достъпна в момента
99 - други
  
Съобщение за грешка
ErrMsg
Символен
   
Идентификационен
номер на Z задача
TID
Цифров
 
При поставяне
на нова Z задача по подразбиране
 
Начална дата
SD
Дата
 
При поставяне
на нова Z
задача по
подразбиране
Формат 2010-02-16T16:47:31
Период дни
Days
Цифров
 
При поставяне
на нова Z задача по подразбиране
 
Идентификационен
номер на X задача
TID
Цифров
 
При поставяне
на нова задача
за Х отчет
 
Начална дата
SD
Дата
 
При поставяне
на нова задача
за Х отчет
Формат 2010-02-16T16:47:31
Период минути
MIN
Цифров
 
При поставяне
на нова задача
за Х отчет
 
Крайна дата
ED
Дата
 
При поставяне на нова задача за Х отчет
Формат 2010-02-16T16:47:31
8. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по данни от нивомерната система на ЕСФП (31) към НАП.
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура
FTNom
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 - бензин
2 - дизел
3 - пропан-бутан
YY - търговска
номенклатура на лицето по чл. 3
Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при реална
температура
VolAct
Цифров
 
Да
6 цели числа
Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
6 цели числа
.....................................
     
9. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП.
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Номер резервоар
TNo
Цифров
 
Да
 
Резервоар - вид
гориво според
тип гориво и
търговската
номенклатура
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 - бензин
2 - дизел
3 - пропан-бутан
YY - търговска
номенклатура на лицето по чл. 3
Обем в литри на
доставеното гориво в резервоар при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
При доставка на
пропан-бутан не се попълва
Маса на доставеното
гориво в резервоар
W
Цифров
 
Да
Попълва се при
доставка на пропан-бутан
Плътност на доставеното гориво в резервоар при реална
температура
D
Цифров
  
Попълва се при
доставка на пропан-бутан
Вид и номер на документ за доставка
AddNo
Символен
Вид на документа
за доставка:
01 - АДД
02 - ЕАД
03 - фактура
04 - протокол
05 - декларация
06 - е-АД
....................................
Да
Попълват се 20
разряда, където
старшите два
знака показват
вида на документа за доставката.
Следващите 18 знака се попълват за номер на документа.
Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряди се допълват отляво с нули.
Промяната е само в наименованието на документа (бивш ПАД).
При избор на вид на документ 01 "АДД" документът не се приема, когато попълненият номер липсва в базата данни на НАП за АДД, подадени от АМ.
Дата на издаване на
документа
AddDate
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16
ЕИК издател на
документа
AddEIK
Цифров
 
Да
 
.....................................
     
9а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговора на НАП при предаване на съобщение за доставка на гориво по документи или по данни от нивомерната система на ЕСФП (31).
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Цифров
 
Да
Генериран от НАП
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата на получаване в НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Статус
Status
Изброим
0 - Успешно
1 - Грешка при валидация на съобщението
2 - Грешен ЕИК на издателя на документа
5 - Несъответствие между идентификатори (FDRID и FDIN, FDRID и FMIN etc.)
7 - Грешен номер на ФУ
8 - Грешен номер на фискална памет
9 - Грешен IMSI
11 - Грешен FDRID
12 - Устройството е дерегистрирано
17 - Грешен номер на резервоар
26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
35 - Невалидна дата на доставка
41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер
47 - Невалиден ADD номер
99 - Други
Да
 
Съобщение за грешка
ErrMsg
Символен
   
10. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС в състава на ЕСФП (31) към НАП, както и данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа (регулярно предаване на данни)
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Нивомерна система
Gauge
    
Резервоар ХХ
TNo
Цифров
 
Да
 
Вид гориво според тип гориво по търговска номенклатура
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 - бензин
2 - дизел
3 - пропан-бутан
YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров
 
Да
 
Обем на горивото при 15 °С
Vol15C
Цифров
 
Да
 
Ниво на горивото в резервоара при реална температура
FL
Цифров
 
Да
 
Реална температура
Tmpr
Цифров
 
Да
Точност до 0,1 °С
....................................
     
Тип на събитието
EType
Изброим
0 - нарушена връзка
1 - възстановена връзка
2 - регулярно предаване на данни
Да
 
Автоматичното подаване на данни на всеки шест часа за наличните количества горива започва считано от часа на регистрация на ЕСФП.11. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП.
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Номер колонка/разходомер/измервателна система
DNo
Цифров
 
Да
Посочва се номерът на колонката/разходомера/измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Номер пистолет
NNo
Цифров
 
Да
Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Вид гориво според тип гориво
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
1 - бензин
2 - дизел
3 - пропан-бутан
4 - метан
YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателната система
CVal
Цифров
 
Да
 
...............................
     
Тип на събитието
EType
Изброим
0 - нарушена връзка
1 - възстановена
връзка
Да
 
12. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Описание на полетата при съобщение за блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Дата и час на събитието
Service Data
Дата
 
Да
Формат
2010-02-16T16:47:31
Тип на събитието
EType
Изброим
0 - блокирана работа на ЕСФП
1 - възстановена работа на ЕСФП
Да
 
Причина за блокирането
BRC
Изброим
1 - прекъсване на комуникацията между ЦРУ и НИС
2 - промяна в контролните числа
  
13. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от документ за продажба в XML схема
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
Тип на ЕИК
EIK Type
Изброим
0 - Булстат
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
 
Дата и час на изпращане на фискалния бон
SD
Дата
 
Да
Взема се от часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на фискалния бон
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на фискалния бон
ChN
Цифров
 
Да
 
Номер на фактура
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура
ЕИК на получател по документ
PIN
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура
Тип на ЕИК
PIN Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура
Уникален номер на продажбата
NSale
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите
Вид гориво 1 според
тип гориво и търговската номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
XYY
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Име гориво 1
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Количество
продадено гориво 1
Vol
Цифров
 
Да
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Оборот гориво 1
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
..............................
     
Вид гориво XX според
тип гориво и
търговската
номенклатура
FTT
Цифров
 
Да
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Име гориво ХХ
N
Символен
 
При сума, по-голяма от нула в поле S
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Количество
продадено гориво XX
Vol
Цифров
 
Да
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Оборот гориво ХХ
S
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни
талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ оборот по фискалния бон
DT
Цифров
 
Да
0.00
13а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от сторно документ/кредитно известие в XML схема:
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
Тип на ЕИК
EIK Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
 
Уникален номер на продажбата
NSale
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите
Дата и час на изпращане на фискалния бон
SD
Дата
 
Да
Взема се от часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на фискалния бон
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на фискалния бон
ChN
Цифров
 
Да
 
Номер на кредитно известие
NInvoice
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие
ЕИК на получател по документ
PIN
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие
Тип на ЕИК
PIN Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие
Причина за сторно операция
RStorno
Цифров
0 - операторска грешка
1 - връщане/рекламация
2 - намаление на данъчната основа
Да
 
Номер на фактура № 1, към която се издава кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие"
Номер на фискалния бон, който се сторнира
ChN
Цифров
 
Да
 
Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция
FMIN
Символен
 
Да
Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ
Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на фискалния бон, който се сторнира
ChN
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"
Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира
XD
Дата
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"
Формат 2010-01-16T16:47:31
Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция
FMIN
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"
Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ
…………………….
     
Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на фискалния бон, който се сторнира
ChN
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"
Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира
XD
Дата
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"
Формат 2010-01-16T16:47:31
Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция
FMIN
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"
Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ оборот по фискалния бон, който се сторнира
DT
Цифров
 
Да
0.00
14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от документ за продажба в XML схема
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер в НАП
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
Тип на ЕИК
EIK Type
Изброим
0 - Булстат
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
 
Дата на изпращане на системния бон
SD
Дата
 
Да
Взема се от часовника на ИАСУТД. Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на системния бон
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на системен бон
ChN
Цифров
 
Да
 
Номер на фактура
NInvoice
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура
ЕИК на получател по документ
PIN
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура
Тип на ЕИК
PIN Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура
Номер касово място
CBN
Символен
 
Да
 
Сума отстъпки
SD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума надбавки
SEC
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
С чек
SChecks
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Талони
ST
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по външни талони
SOT
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по амбалаж
SP
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по вътрешно обслужване
SSelf
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по повреди
SDmg
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по кредитни/дебитни карти
SCards
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Сума по банкови трансфери
SW
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 1
SR1
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Резерв 2
SR2
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ оборот по системен бон
DT
Цифров
 
Да
0.00
 
14а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от сторно документ в XML схема
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер в НАП
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Идентификатор на ИАСУТД
IASUTDID
Символен
 
Да
 
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
Тип на ЕИК
EIK Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
 
Дата на изпращане на системния бон
SD
Дата
 
Да
Взема се от часовника на ИАСУТД.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на системния бон
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на системен бон
ChN
Цифров
 
Да
 
Номер касово
място
CBN
Символен
 
Да
 
Номер на кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие
ЕИК на получател по документ
PIN
Символен
 
Да
Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие
Тип на ЕИК
PIN Type
Изброим
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - Сл. номер
Да
Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие
Причина за сторно операция
RStorno
Цифров
0 - операторска грешка
1 - връщане/рекламация
2 - намаление на данъчната основа
  
Номер на фактура № 1, към която се издава кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие"
Номер на системния бон, който се сторнира
ChN
Цифров
 
Да
 
Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията
IASUTDID
Символен
 
Да
 
Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на системния бон, който се сторнира
ChN
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"
Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира
XD
Дата
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие"
Формат 2010-01-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията
IASUTDID
Символен
 
Да
 
…………………….
     
Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие
NInvoice
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на кредитно известие" и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на системния бон, който се сторнира
ChN
Цифров
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"
Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира
XD
Дата
 
Да
Полето се попълва, когато е попълнено поле "номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие"
Формат 2010-01-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията
IASUTDID
Символен
 
Да
 
В брой
SCash
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот А
TA
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Б
TB
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот В
TV
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Г
TG
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Д
TD
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Е
TE
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот Ж
TJ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Оборот З
TZ
Цифров
 
При сума, по-голяма от 0
0.00
Общ оборот по системен бон, който се сторнира
DT
Цифров
 
Да
0.00
15. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на данни от документи за продажба/сторно документ
Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
 
Да
Генериран от НАП
Дата и час на получаване на документа за продажба/сторно документ в НАП
AD
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата
CT
Дата
 
Да
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер на последно получен в НАП документ за продажба/ сторно документ
ChN
Цифров
 
Да
 
Дата и час на генериране на документ за продажба/сторно документ
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер касово място
CBN
Символен
 
Да
Подава се при ИАСУТД
Статус
Status
Изброим
 
0 - Успешно
1 - Грешка при валидация на съобщението
7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД
11 - Грешен FDRID
45 - Дублиран номер на документ
46 - Невалидна дата на документ
47 - Невалиден ЕИК/БУЛСТАТ номер
98 - Системата не е достъпна в момента
99 - други
 
Съобщение за грешка
ErrMsg
Текст
 
Не
 
II. SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ
1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране (Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.
Номер
Описание на полето
Максимална
дължина
(брой знаци)
Формат
1.
IMSI номер на получател
16
Символен
2.
Тип на задачата (Z)
2
Символен
3.
ID на задача (TID)
16
Числов
4.
Начална дата и час
19
Дата и час (2010-02-16T16:47:31)
5.
Продължителност в дни
3
Цифров
Отделните полета се намират на отделни редове в SMS.
IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.
2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).
Номер
Описание на полето
Максимална
дължина (брой знаци)
Формат
1.
IMSI номер на получател
16
Символен
2.
Тип на задачата (ZP)
2
Символен
3.
ID на задача (TID)
16
Числов
При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните данни със Z отчети.
3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети - наблюдение на търговския обект.
Номер
Описание на полето
Максимална
дължина (брой знаци)
Формат
1.
IMSI номер на получател
16
Символен
2.
Тип на задачата (X)
2
Символен
3.
ID на задача (TID)
16
Числов
4.
Начална дата и час
19
Дата и час (2010-02-16T16:47:31)
5.
Продължителност в минути
4
Цифров
6.
Крайна дата и час
19
Дата и час (2010-02-17T16:47:31)
Отделните полета се намират на отделни редове в SMS (разделени с препоръчвания символ/и).
При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо).
Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X задачата (ако има такава).
При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в сила новата.
III. Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП
1. Описание на полетата при запитване от ФУ към НАП при загуба на основни данни от комуникацията с НАП.
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 - БУЛСТАТ,
1 - ЕГН,
2 - ЛНЧ,
3 - служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
Да
 
Оператор
OPID
Изброим
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3,
...........................;
N - оператор N
Да
 
2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Връщане на отговор от НАП към ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП
Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
ЕИК
EIK
Символен
 
Да
 
ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 - БУЛСТАТ,
1 - ЕГН,
2 - ЛНЧ,
3 - служебен номер
Да
 
Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
 
Да
 
Индивидуален номер на ФП
FMIN
Символен
 
Да
 
СИМ карта ID
IMSI
Символен
 
Да
 
Телефонен номер
MSISDN
Символен
 
Да
 
Оператор
OPID
Изброим
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3,
...........................;
N - оператор N
Да
 
Текущо време
CT
Дата и час
 
Да
 
Статус на
операцията
Status
Изброим
0 - Успешно
1 - Грешка при валидация на съобщението
5 - Несъответствие
между идентификаторите на производителя
7 - Грешен номер на
ФУ/ИАСУТД
8 - Грешен номер на
фискална памет
9 - Грешен IMSI
10- Грешен MSISDN
11 - Грешен FDRID
99 - Друго
Да
 
Съобщение за грешка
ErrMsg
Текст
 
Не
 
Дата и час на регистрация
RegDate
Дата и час
 
Да
 
Тип на ФУ
FDType
 
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
11. ЕКАФП за електронен магазин
21. ФПр за електронен магазин
31. ЕСФП с нивомерна система
Да
 
Регистрационен номер от НАП
FDRID
Цифров
 
Да
 
Идентификатор на
текуща задача (X и Z)
TID
Цифров
   
Начало на изпълнение на задачата с точност до минута
SD
Дата и час
   
Интервал на Z задача (в дни)
Days
Цифров
   
Интервал на Z задача (в минути)
MIN
Цифров
   
Време на преустановяване на X задача
ED
Дата и час
   
Текуща стойност на брояча на Z отчети
ZC
Цифров
   
Текуща стойност на брояча за X отчети
XC
Цифров
   
Номер на последно получен в НАП документ за продажба/сторно документ
ChN
Цифров
 
Да
 
Дата и час на генериране на документ за продажба/сторно документ
XD
Дата
 
Да
Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер касово място
CBN
Символен
 
Да
Подава се при ИАСУТД
Всеки оператор подава искане за получаване на номенклатурен код, под който ще се осъществява обмяната на данни с НАП
Таблица 1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема
Код
Вид дейност
1
Обект за продажба на автомобили и мотоциклети
2
Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
3
Обект за ТЕ с горива, смазочни материали
4
Обект за ТЕ с хранителни стоки
5
Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол
6
Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи
7
Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки
8
Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела
9
Обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде
10
Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
11
Обект за ТД/зареждане с автомобилни горива и смазочни материали
12
Обект за ТД с месни изделия
13
Обект за ТД с тютюневи изделия и/или алкохол
14
Обект за ТД с хляб и хлебни изделия
15
Обект за ТД с плодове и зеленчуци
16
Обект за ТД с риба и рибни продукти
17
Обект за ТД с разнородни хранителни стоки
18
Обект за ТД с фармацевтични стоки
19
Обект за ТД с ортопедични стоки, медицинско оборудване, медицински инструменти и др.
20
Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки
21
Обект за ТД с текстил, кинкалерия
22
Обект за ТД с облекло
23
Обект за ТД с обувки и/или чанти
24
Обект за ТД с мебели
25
Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела
26
Обект за ТД с железария, бои, химически препарати
27
Обект за ТД с печатна литература и/или канцеларски стоки
28
Обект за ТД със стоки втора употреба
29
Обект за ТД с антики и произведения на изкуството
30
Обект за ТД с бижутерия и часовници
31
Обект за ТД с компютри, офис техника
32
Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки
33
Обект за ТД с други стоки, некласифицирани другаде
34
Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети
35
Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела
36
Обект за ремонт на мебели
37
Обект за ремонт на облекла и обувки
38
Обект за ремонт на бижутерия и часовници
39
Обект за ремонт на компютърна и офис техника
40
Обект за ремонт на други стоки, некласифицирани другаде
41
Обект за настаняване на туристи - хотели
42
Друг обект за настаняване
43
Питейно заведение
44
Ресторант
45
Заведение само за хранене
46
Обект за продажба на жп билети
47
Обект за продажба на самолетни билети
48
Обект за продажба на билети за автобуси
49
Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт
50
Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт
51
Такси или маршрутка
52
Обект за предоставяне на услуги по превоз на товари
53
Обект за предоставяне на услуги от туроператор
54
Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги
55
Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги
56
Обект за предоставяне на финансови услуги
57
Обект за предоставяне на застрахователни услуги
58
Обект за предоставяне на брокерски услуги
59
Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници
60
Обект за отдаване под наем на превозни средства
61
Обект за отдаване под наем на други машини, съоръжения, техника
62
Обект за оказване на услуги, свързани с компютърните технологии - консултации, разработка на софтуер, обработка на данни
63
Обект за научноизследователска и развойна дейност
64
Обект за предоставяне на счетоводни и одиторски услуги
65
Обект за предоставяне на юридически услуги
66
Обект за предоставяне на рекламни/печатни услуги
67
Обект за предоставяне на консултантски услуги, некласифицирани другаде
68
Обект за предоставяне на образователни услуги
69
Обект за предоставяне на медицински услуги
70
Обект за предоставяне на ветеринарни услуги
71
Кина, театри, концертни зали
72
Цирк, панаири, увеселителни паркове, ботанически градини, зоопаркове
73
Библиотеки, музеи, галерии
74
Стадиони, спортни зали, спортни площадки, басейни и други обекти за физическа култура и спорт
75
Обекти за залагания и хазарт
76
Обект за предоставяне на услуги по почистване на обекти и лични вещи
77
Обект за обмен на валута в брой
78
Обект за ТЕ със строителни материали
79
Обект за ТЕ с лекарствени средства
80
Обект за ТЕ с дрехи втора употреба
81
Обект за ТЕ с безалкохолни напитки
82
Обект за ТЕ с плодове и зеленчуци
83
Обект за ТЕ с цветя
84
Обект за ТЕ с компютри, компоненти и аксесоари за компютри
85
Обект за ТД с изделия от благородни метали
86
Обект за ТД с промишлени стоки
87
Обект за ТД със строителни материали
88
Обект за ТД с цветя
89
Обект за ТД с очила и оптика
90
Обект за ТД с фаянс, теракота, тапети
91
Обект за ТД с подови настилки, килими
92
Обект за ТД с детски дрехи, играчки, др.
93
Обект за ТД със спално бельо, хавлиени изделия, др.
94
Обект за ТД със сувенири
95
Обект за продажба на мобилни апарати и аксесоари
96
Обект за продажба на хранителни добавки, стимуланти, фитнес уреди, др.
97
Обект за продажба на ловни и риболовни стоки
98
Обект за продажба на велосипеди и велосипедни части
99
Обект за продажба на пердета, завеси, др.
100
Автомивка
101
Заложна къща
102
Погребална агенция
103
Автошкола
104
Гадателство и ясновидство
105
Платен паркинг
106
Кабелна телевизия
107
Каса на електроразпределително дружество
108
Сватбен магазин
109
Зоомагазин
110
Музикален магазин
111
Каса/офис на мобилни оператори
112
Разносна търговия
113
Охранителна дейност
114
Обект за ремонт на мобилни апарати
115
Дискотека
116
Сладкарница
117
Обект за продажба на закуски
118
Пицария
119
Обект за предоставяне на шивашки услуги
120
Обект за предоставяне на тапицерски услуги/ремонт на мебели
121
Обект за предоставяне на фото- и видеоуслуги
122
Обект за предоставяне на копирни услуги
123
Обект за услуги по превод и легализация
124
Обект за предоставяне на фризьорски и козметични услуги
125
Строителни услуги
126
Обект за други услуги, некласифицирани другаде
127
Автомат на самообслужване за обмяна на валута
128
Автомат на самообслужване за продажби на стоки
129
Автомат на самообслужване за услуги с развлекателен характер
130
Автомат на самообслужване за услуги по плащане на комунални сметки
131
Автомат на самообслужване за заплащане на паркинг услуги
132
Друг вид автомат на самообслужване
133
Обект за зареждане с течни горива
134
Обект за търговия/зареждане с течни горива изцяло на самообслужване
135
Обект за търговия/зареждане с течни горива от смесен тип - с обслужващ персонал и на самообслужване

Приложение № 18 към чл. 26, ал. 1, т. 10

(Ново - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29. 06. 2010 г.)

 

 

60 x 40 пиксела
Забележка. За доработените ФУ по § 58, ал. 3, работещи с матрични буквено-цифрови печатащи устройства е допустимо фискалното лого да е без очертанията на картата на България.

Приложение № 18а към чл. 26, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 

QR кодът представлява уникален двумерен баркод и се съдържа в края на всеки документ за продажба/сторно операция непосредствено преди текста "ФИСКАЛЕН БОН"/"СИСТЕМЕН БОН". QR кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи за продажба/сторно операция от КЛЕН.При отпечатването на QR кода всички данни се кодират в ASCII формат по стандарт ISO/IEC 8859-5 с разделител между отделните полета "*".Размерът на QR кода трябва да бъде не по-малък от 18 мм х 18 мм.Кодирането на информацията в QR кода за ФУ се извършва в следната последователност и формат на данните: <номер на фискалната памет (FMIN)>*<номер на документ за продажба/сторно операция>*<дата на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата/сторно операцията>. Пример: 01234567*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89.

 
 
(QR кодът за ФУ е илюстративен)
Кодирането на информацията в QR кода за ИАСУТД се извършва в следната последователност и формат на данните: <идентификатор на ИАСУТД (IASUTDID)>*<номер на документ за продажба/сторно операция>*<дата на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата/сторно операцията>. Пример: ABC0123456*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89.
.
(QR кодът за ИАСУТД е илюстративен)
 

Приложение № 19 към чл. 3, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
Приложение № 20 към чл. 10, ал. 8, т. 2а
(Ново - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(Ново - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
 
 

Приложение № 20а към чл. 10, ал. 8, т. 2б

(Ново - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ .........
 
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
Фискално устройство тип
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ФУВАС)модел...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(наименование и означение на модела)произведен от...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(юридическо наименование)БУЛСТАТ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................телефон/факс...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................е-mail...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Тип на разплащателния блок:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Тип комуникация:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск¬вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.Свидетелството е валидно до ................... г.Дата ...................................... Председател: ....................................................................София                                                                                            (подпис, печат)
 
 
Приложение № 21 към чл. 10, ал. 8, т. 2а
(Ново - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
 
 
 
Приложение № 21а към чл. 10, ал. 8, т. 2б(Ново - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
                                                                                          БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ                                                                                                     ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО                                                                                                            № ................./.................................Фискално устройство тип......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                 (ФУВАС)произведено от:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                 (юридическо наименование)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                          (адрес на фирмата)е изпитано и одобрено да работи със следните типове разплащателни блокове и типове комуникация:1. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Дата ...................................... Председател: ....................................................................                                                                                                 (подпис, печат)
 
 
Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 
(Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Обхват, формат и валидации на данните в ЕДД;
Данни
Задължително поле
Валидации
Валидацията, която е причина документът да не се приеме и да се изпрати съобщение за отказ
Секция "Вид ЕДД"
   
"Вид ЕДД"
   
Избира се от номенклатурата на видовете ЕДД.
   
При смяна на собствеността на горивото задължително трябва да се избере "ЕДД за продажба".
   
Когато няма продажба и има смяна на местоназначение, трябва да се избере "ЕДД за промяна на местоназначение".
   
Когато няма продажба и няма смяна на местоназначение, но има промяна на превозвач или транспортно средство, трябва да се избере "ЕДД за промяна на превоза".
   
В случаите на престой над 24 часа трябва да се избере "ЕДД за престой на превозното средство". "ЕДД за престой на превозното средство" се подава еднократно и горивото се счита, че е в престой до тръгване на горивото с ЕДД за продажба или ЕДД за промяна на местоназначение.
Задължително поле
* Дали заема стойности от номенклатурата на видовете ЕДД
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Секция "Автор на електронното изявление"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция "ЗЛ, от чието име се подават електронните данни"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава електронният документ
Секция "Номер на документ, който се коригира"
Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
"Номер на документ, който се коригира"
Полето не е задължително, попълва се само при коригиране на предходен документ
* Формат на въведения ЕДД
Документът не се приема, когато полето е попълнено, но някоя от посочените валидации не е успешна
Секция "Данни относно доставката"
   
"Вид на номера на е-АДД/ЕАД"
   
Избира се номенклатурата на видовете номера. ЛРН на е-АДД и на ЕАД се избира само когато има аварийна процедура в Агенция "Митници" и УКН, съответно МРН не са генерирани.
Задължително поле
Дали заема стойности от номенклатурата на видовете номера на е-АДД/ЕАД:
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна
  
УКН (на е-АДД);
 
  
ЛРН на е-АДД;
 
  
МРН (на ЕАД);
 
  
ЛРН на ЕАД.
 
 
Задължително поле
  
"№"
При е-АДД се попълва УКН на е-АДД, а когато системата на Агенция "Митници" е в режима по чл. 73й  ЗАДС - локалният референтен номер на икономическия оператор.
* Формат на номера на въведения е-АДД/ЕАД в зависимост от вида му
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна
Въвежда се номерът на е-АДД/ЕАД в зависимост от избрания вид на номера.
При ЕАД се попълва номер на ЕАД (МРН или ЛРН на е-АДД).
* Дали е-АДД, съответно ЕАД, са налични в системата на НАП
 
Незначещите нули се попълват в автоматичен режим.
   
"ЕИК на издателя на е-АДД"
   
Когато видът на номера е ЛРН на е-АДД, трябва да се посочи и ЕИК на издателя на е-АДД.
Полето се попълва и е задължително, когато за вид на номера на е-АДД/ЕАД е избрано ЛРН на ЕАД
Формат на въведения ЕИК
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна
"Дата на издаване на е-АДД"
   
Когато видът на номера е ЛРН на е-АДД, трябва да се посочи и датата на издаване на е-АДД.
Полето се попълва и е задължително, когато за вид на номера на е-АДД/ЕАД е избрано ЛРН на ЕАД
Дали датата не е по-голяма от текущата
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна
"№ на предходен ЕДД/ЕДП"
   
Посочва се номерът на документа (ЕДД или ЕДП), предхождащ продажбата или промяната в обстоятелствата.
Не е задължително.
  
Когато след получаване на горивото с ЕДП ЗП подава ЕДД за продажба на горивото или ЕДД за промяна на местоназначение, задължително посочва в това поле номера на ЕДП, с който е получил горивото.
Полето се попълва, когато преди подавания ЕДД има друг ЕДД за промяна в обстоятелства за същото гориво или ЕДП за получаване на това гориво от същото задължено лице
* Формат на номера на въведения ЕДД/ЕДП;
 
Когато след престой с ЕДД за престой, ЗП подава ЕДД за продажба на горивото или ЕДД за промяна на местоназначение, задължително посочва в това поле номера на ЕДД за престой.
 
* Дали датата от номера не е по-голяма от текущата;
Документът не се приема, когато полето е попълнено, но някоя от посочените валидации не е успешна
Когато след продажба на горивото или след промяна на местоназначение ЗЛ, подало предходния документ, подава ново ЕДД за промяна на местоназначение, в ЕДД за промяна на местоназначение трябва да се посочи номерът на предходния ЕДД, с който е извършена продажбата или промяната на местоназначение.
 
* Дали въведеният ЕДД/ЕДП е наличен в системата
 
Когато се подава ЕДД за престой на транспортното средство, се посочва последното предходно ЕДД, с което горивото се е движило, ако има такова.
   
"Дата на данъчното събитие/Дата на възникване на промяна в обстоятелствата"
 
* Форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
При ЕДД за продажба се попълва датата на данъчното събитие, а при всички други ЕДД - датата на възникване на промяната в обстоятелствата.
Задължително поле
* Дали датата не е по-голяма от текущата
 
"Вид на горивото"
   
Видът на горивото се избира от номенклатурата на видовете горива или ще се зареди автоматично при въвеждане на валиден код по КН.
Задължително поле
* Дали заема валидна стойност за вид на горивото от пакета от данни "Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Наименование на горивото"
   
Видът на горивото се избира от номенклатурата на горивата, след като е избран видът гориво или ще се зареди автоматично при въвеждане на валиден код по КН.
Задължително поле
* Дали заема валидна стойност от за наименование на горивото от пакета от данни "Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Код по КН"
   
Кодът по КН ще се зареди автоматично, когато се избере видът на горивото и наименованието на горивото, или се въвежда.
Задължително поле
* Дали заема валидна стойност за кода по КН от пакета от данни "Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Количество"
   
Въвежда се количеството на горивото с точност два знака след десетичната точка в мерната единица, валидна за този код по КН.
Задължително поле
* Изписване само на цифри с точност два знака след десетичната точка
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Мерна единица"
   
Мерната единица е литри при 15 градуса или килограми, в зависимост от кода по КН на горивото
Задължително поле
* Дали заема валидна стойност за кода по КН от пакета от данни "Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Данъчна основа на доставката в левове"
Задължително поле
Цифров формат (два знака след десетичната точка ".")
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Секция "ЗП, получател на горивото" (попълва се само при ЕДД за продажба)
В тази секция при продажба се попълва получателят на горивото по фактура
"Вид на лицето"
   
Избира се видът на лицето, получател на горивото. Получателят на горивото при продажба може да бъде юридическо лице, физическо лице, юридическо лице без служебен номер в НАП или физическо лице без служебен номер в НАП.
Задължително поле
* Дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Юридическо лице
   
"Идентификатор"
 
* Формат на въведения ЕИК
 
Посочва се идентификаторът на получателя на горивото, който може да бъде ЕИК или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕИК.
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Юридическо лице"
* Формат на въведения за служебен номер в НАП
 
  
* Дали въведеният ЕИК, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Наименование"
   
Извлича се от регистъра на ЗЛ по данни на въведения идентификатор
Извлича се от регистъра на ЗЛ
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Адрес за кореспонденция"
   
Извлича се от регистъра на ЗЛ по данни на въведения идентификатор
Извлича се от регистъра на ЗЛ
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Физическо лице
   
"Идентификатор"
 
* Формат на въведения ЕГН
 
Посочва се идентификаторът на получателя на горивото, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН и ЛНЧ.
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* Формат на въведения ЛНЧ
 
  
* Формат на въведения за служебен номер в НАП
 
  
* Дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Трите имена"
   
Посочват се трите имена на получателя на горивото
Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* Дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире);
Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
  
* Дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ
 
Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
   
"Наименование"
   
Посочва се наименованието на ЮЛ без служебен номер в НАП, получател на горивото
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Държава"
   
Избира се от класификатора на държавите
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава двубуквен код"
   
Зарежда се при избор на държавата
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Данъчен идентификационен номер в държавата на установяване"
   
Когато посочената държава не е от ЕС, трябва да се въведе данъчен идентификационен номер в държавата на установяване
Задължително поле, когато държавата не е от ЕС и когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато държавата не е от ЕС и полето не е попълнено
"ДДС номер"
   
Когато посочената държава е от ЕС, трябва да се въведе ДДС номер
Задължително поле, когато държавата е от ЕС, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато държавата е от ЕС и полето не е попълнено
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
   
"Име и фамилия"
   
Посочват се име и фамилия на получателя на горивото
Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна
"Дата на раждане"
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали датата на раждане не е по-голяма от текущата
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Посочва се дата на раждане на получателя на горивото, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП
 
* Дали датата на раждане е в указния формат ДД.ММ.ГГГГ;
 
"Държава"
   
Избира се от класификатора на държавите
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава двубуквен код"
   
Зарежда се при избор на държавата
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Населено място по постоянен адрес"
   
Посочва се населеното място по постоянен адрес на получателя на горивото, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Вид на документ за самоличност"
   
Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Номер на документ за самоличност"
   
Посочва се номерът на документ за самоличност на получателя на горивото, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Секция "Местоназначение" ("Място на престой" при ЕДД за престой)
Задължителна секция при подаване на ЕДД за продажба, при ЕДД за промяна на местоназначение и при ЕДД за престой. Не се попълва при ЕДД за промяна на превоз. В местоназначение при ЕДД за продажба и ЕДД за промяна на местоназначение се попълва или крайното местоназначение на горивото, или непосредственото местоназначение, където горивото ще се получи от получателя по фактура или ще се разтовари. За място на престой задължително се посочва мястото, където горивото престоява в превозното (транспортното) средство.
Вид
   
От номенклатура се избира видът на местоназначението, при продажба или промяна на местоназначение, или видът на мястото на престой.
Задължително поле
* Дали заема валидни стойности от номенклатурата на видовете местоназначения/места за получаване/места на престой в зависимост от случая на използване
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
При престой на превозното средство местото на престой може да бъде "друг обект без ЕСФП/място"
   
Област
   
Избира се от номенклатурата на областите по данни на ЕКАТТЕ
Задължително поле, когато горивото не е за износ или когато няма продажба без разтоварване на горивото
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Документът не се приема, когато полето не е попълнено при местоназначение, различно от износ, или някоя от посочените валидации не е успешна
Община
   
Избира се от номенклатурата на общините на територията на избраната област по данни на ЕКАТТЕ
Задължително поле, когато горивото не е за износ и когато няма продажба без разтоварване на горивото
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Документът не се приема, когато полето не е попълнено при местоназначение, различно от износ, или някоя от посочените валидации не е успешна
Населено място
   
Избира се от номенклатурата на населените места на територията на избраната община по данни на ЕКАТТЕ
Задължително поле, когато горивото не е за износ и когато няма продажба без разтоварване на горивото
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Документът не се приема, когато полето не е попълнено при местоназначение, различно от износ, или някоя от посочените валидации не е успешна
Район
   
Избира се от номенклатурата на районите на територията на избрания град с районно деление по данни на ЕКАТТЕ
Задължително поле, когато населеното място е София, Пловдив или Варна
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Документът не се приема, когато населеното място е София, Пловдив или Варна и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Идентификатор на обект
   
- ЕИК
   
При вид на местоназначението "Обект с ЕСФП" се попълва ЕИК на ЗЛ, собственик на обекта с ЕСФП, за който е предназначено горивото
Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП
Формат на въведения ЕИК дали въведеният ЕИК съответства на ЗЛ от ПП "Дистанционна връзка"
Документът не се приема, когато обектът е с ЕСФП и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Идентификатор на обект
   
- ЕКАТТЕ
   
При вид на местоназначението "Обект с ЕСФП" се зарежда в автоматичен режим по данни на област, община, населено място или район за градовете с районно деление
Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Документът не се приема, когато обектът е с ЕСФП и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
  
* Дали съответства на ЕКАТТЕ на обект с ЕСФП от ПП "Дистанционна връзка"
 
Идентификатор на обект
   
- номер на обект
   
При вид на местоназначението "Обект с ЕСФП" се зарежда в автоматичен режим при избор на наименование и точен адрес на обекта
Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП
* Дали съответства на номер на обект с ЕСФП от ПП "Дистанционна връзка"
Документът не се приема, когато обектът е ЕСФП и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Наименование и точен адрес (на обект)"
   
При вид на местоназначението
   
"Обект с ЕСФП" по данни на въведените "Идентификатор на обект - ЕИК" и "Идентификатор на обект - ЕКАТТЕ" се зарежда номенклатура на наименованията и точните адреси на бензиностанциите за избраното ЗП, собственик и ЕКАТТЕ.
   
Наименование и точен адрес (на обект) се избират от заредената номенклатура.
   
При градовете с районно деление обектът с ЕСФП може да е регистриран на територията на района или на територията на населеното място.
Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
ул./бул./пл./ ж.к./кв.
 
Попълва се при:
 
В това поле се попълват адресните данни за ул./бул./пл./
 
* обект с ЕСФП, използващ разходомер;
 
ж.к./кв., както и всички други адресни данни в свободен
 
* обект с ЕСФП;
 
текст като местност, километър на магистрала и др., когато
 
* друг обект без ЕСФП/място
 
местоназначението или мястото на престой не са обект с
 
* Продажба без преместване
 
ЕСФП
 
Не се валидира
 
Номер
 
* Попълва се при обект с ЕСФП, използващ разходомер;
 
Попълва се номер на ул./бул./пл./ ж.к./кв., когато местоназначението или мястото на престой не са обект с ЕСФП
 
* обект с ЕСФП;
 
  
* друг обект без ЕСФП/място.
 
  
* Продажба без преместване
 
  
Не се валидира.
 
Секция "Данни за превоза на горивото"
Секцията не се попълва, когато за вид в секцията "Местоназначение" е посочено "Продажба без преместване".
"Вид на транспорта"
   
Избира се от номенклатурата на видовете транспорт. При ЕДД за престой на транспортното средство и ЕДД за промяна на превоза не може да се избере "фиксирани транспортни съоръжения"
Задължително поле
* Дали заема валидна стойност от номенклатурата на видовете транспорт
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Транспортно средство
   
"Вид на транспортното средство"
   
Избира се при шосеен и жп транспорт
Задължително поле за шосеен и жп транспорт, при другите не се попълва
* Дали заема валидна стойност от номенклатурата на видовете транспортни средства при шосеен или железопътен транспорт
Документът не се приема, когато транспортът е шосеен или железопътен и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Регистрационен номер
   
Попълва се при всички видове транспорт, освен при фиксирани транспортни съоръжения
Задължително поле за всяко ново добавено транспортно средство, освен когато видът на транспорта е "фиксирани транспортни съоръжения"
* Формална валидация за регистрационен номер на транспортното средство при шосеен или железопътен транспорт
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Превозвач
Не се попълва при вид на транспорта "Фиксирани транспортни съоръжения"
"Вид на лицето"
   
Избира се видът на лицето, превозвач. Превозвачът може да бъде юридическо лице или юридическо лице без служебен номер в НАП
Задължително поле
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - юридическо лице или чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Фирма - превозвач - Юридическо лице
   
"Идентификатор"
 
* формат на въведения ЕИК
 
Посочва се идентификаторът на превозвача, който може да бъде ЕИК или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕИК
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Юридическо лице"
* формат на въведения за служебен номер в НАП
 
  
* дали въведеният ЕИК, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Наименование"
   
Извлича се от регистъра на ЗЛ по данни на въведения идентификатор
Извлича се от регистъра на ЗЛ
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Фирма - превозвач - Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
"Наименование"
   
Посочва се наименованието на ЮЛ без служебен номер в НАП, превозвач
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Държава"
   
Избира се от класификатора на държавите
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава двубуквен код"
   
Зарежда се при избор на държавата
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Данъчен идентификационен номер в държавата на установяване"
   
Когато посочената държава не е от ЕС, трябва да се въведе данъчен идентификационен номер в държавата на установяване
Задължително поле, когато държавата не е от ЕС и когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато държавата не е от ЕС и полето не е попълнено
"ДДС номер"
   
Когато посочената държава е от ЕС, трябва да се въведе ДДС номер
Задължително поле, когато държавата е от ЕС, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато държавата е от ЕС и полето не е попълнено
Данни за водача на МПС
   
Секцията се попълва само за шосеен транспорт
   
"Вид на лицето"
   
Избира се видът на лицето, водач на МПС. Водач на МПС може да бъде физическо лице или физическо лице без служебен номер в НАП
Задължително поле
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Физическо лице
   
"Идентификатор"
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* формат на въведения ЕГН
 
Посочва се идентификаторът на водача на МПС, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ
 
* формат на въведения ЛНЧ
 
  
* формат на въведения за служебен номер в НАП
 
  
* дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Трите имена"
   
Посочват се трите имена на водача на МПС
Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
 
  
* дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
   
"Име и фамилия"
   
Посочват се име и фамилия на водача на МПС
Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна
"Дата на раждане"
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* дали датата на раждане е в указания формат ДД.ММ.ГГГГ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Посочва се дата на раждане на водача на МПС, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП
 
* дали датата на раждане не е по-голяма от текущата
 
"Държава"
   
Избира се от класификатора на държавите
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава двубуквен код"
   
Зарежда се при избор на държавата
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Населено място по постоянен адрес"
   
Посочва се населеното място по постоянен адрес на водача на МПС, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Вид на документ за самоличност"
   
Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Номер на документ за самоличност"
   
Посочва се номерът на документ за самоличност на водача на МПС, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Данни за лицето, физически предало горивото
Секцията не се попълва, когато за вид в секцията "Местоназначение" е посочено "Продажба без преместване" или "Предназначено за износ", или "Продажба без разтоварване на ТС", или когато при ЕДД за престой за вид на транспорта е посочен "Железопътен", или когато за вид на транспорта е посочено "фиксирани транспортни съоръжения".
"Вид на лицето"
   
Избира се видът на лицето, физически предало горивото. То може да бъде физическо лице или физическо лице без служебен номер в НАП.
Задължително поле
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Физическо лице
   
  
* формат на въведения ЕГН
 
  
* формат на въведения ЛНЧ
 
"Идентификатор"
 
* формат на въведения за служебен номер в НАП
 
Посочва се идентификаторът на лицето, физически предало горивото, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ.
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Трите имена"
 
* дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
 
Посочват се трите имена на лицето, физически предало горивото
Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
   
"Име и фамилия"
   
Посочват се име и фамилия на лицето, физически предало горивото
Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна
"Дата на раждане"
 
* дали датата на раждане е в указания формат ДД.ММ.ГГГГ
 
Посочва се дата на раждане на лицето, физически предало горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* дали датата на раждане не е по-голяма от текущата
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава"
   
Избира се от класификатора на държавите
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава двубуквен код"
   
Зарежда се при избор на държавата
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Населено място по постоянен адрес"
   
Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически предало горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Вид на документ за самоличност"
   
Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Номер на документ за самоличност"
   
Посочва се номерът на документ за самоличност на лицето, физически предало горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Данни за лицето, физически получило горивото
   
"Вид на лицето"
   
Избира се видът на лицето, физически получило горивото. То може да бъде физическо лице или физическо лице без служебен номер в НАП
Задължително поле
* дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Физическо лице
   
"Идентификатор"
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* формат на въведения ЕГН
 
Посочва се идентификаторът на лицето, физически получило горивото, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ
 
* формат на въведения ЛНЧ
 
  
* формат на въведения за служебен номер в НАП
 
  
* дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Трите имена"
 
* дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
 
Посочват се трите имена на лицето, физически получило горивото
Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано "Физическо лице"
* дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ
Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
   
"Име и фамилия"
   
Посочват се име и фамилия на лицето, физически получило горивото
Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире)
Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна
"Дата на раждане"
 
* дали датата на раждане е в указания формат ДД.ММ.ГГГГ
 
Посочва се дата на раждане на лицето, физически получило горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* дали датата на раждане не е по-голяма от текущата
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава"
   
Избира се от класификатора на държавите
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Държава двубуквен код"
   
Зарежда се при избор на държавата
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
* Дали заема валидна стойност от пакета от данни "Класификатора на държавите"
Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
"Населено място по постоянен адрес"
   
Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически получило горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Вид на документ за самоличност"
   
Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
"Номер на документ за самоличност"
   
Посочва се номерът на документ за самоличност на лицето, физически получило горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП
Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано "Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП"
 
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
    
    
 
Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3
 
(Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
Обхват, формат и валидации на данните в ЕДП
Данни
Задължително поле
Валидации
Валидацията, която е причина
   
документът да не се приеме и да
   
се изпрати съобщение за отказ
Секция "Автор на електронното изявление"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция "ЗП,  от чието име се подават електронните данни"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се
подава електронният документ
Секция "Номер на документ, който се коригира"
Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
"Номер на документ,
Полето не е
* формат на
Документът не се приема, когато
който се коригира"
задължително,
въведения ЕДД
полето е попълнено, но някоя от
 
попълва се само при
 
посочените валидации не е
 
коригиране на
 
успешна
 
предходен документ
  
Секция "Данни относно доставката"
"Вид на номера на
Задължително поле
Дали заема
Документът не се приема, когато
еАДД/ЕАД"
 
стойности от
полето не е попълнено или когато
Избира се
 
номенклатурата на
формалната валидация на
номенклатурата на
 
видовете номера
номера не е успешна
видовете номера. ЛРН на
 
на еАДД/ЕАД:
 
еАДД и на ЕАД се
 
УКН (на еАДД);
 
избира само когато има
 
ЛРН на еАДД;
 
аварийна процедура в
 
МРН (на ЕАД);
 
Агенция "Митници" и УКН,
 
ЛРН на ЕАД.
 
съответно МРН не са
   
генерирани.
   
"№"
Задължително поле
* формат на
Документът не се приема, когато
Въвежда се номерът на
При еАДД се попълва
номера на
полето не е попълнено или когато
еАДД/ЕАД в зависимост
УКН на еАДД, а
въведения
формалната валидация на
от избрания вид на
когато системата на
еАДД/ЕАД в
номера не е успешна
номера. Незначещите
Агенция "Митници" е
зависимост от вида
 
нули се попълват в
в режима по чл. 73й
ЗАДС- локалният
  
автоматичен режим.
 
*дали еАДД,
 
 
референтен номер на
съответно ЕАД, са
 
 
икономическия
налични в
 
 
оператор. При ЕАД се
системата на НАП
 
 
попълва номер на
  
 
ЕАД (МРН или ЛРН на
  
 
еАДД).
  
"ЕИК на издателя на
Полето се попълва и
Формат на
Документът не се приема, когато
еАДД"
е задължително,
въведения ЕИК
полето не е попълнено или когато
Когато видът на номера е
когато за вид на
 
формалната валидация на
ЛРН на еАДД, трябва да
номера на еАДД/ЕАД
 
номера не е успешна
се посочи и ЕИК на
е избрано ЛРН на
  
издателя на еАДД.
ЕАД
  
"Дата на издаване на
Полето се попълва и
Дали датата не е
Документът не се приема, когато
еАДД"
е задължително,
по-голяма от
полето не е попълнено или когато
Когато видът на номера е
когато за вид на
текущата
формалната валидация на
ЛРН на еАДД, трябва да
номера на еАДД/ЕАД
 
номера не е успешна
се посочи и датата на
е избрано ЛРН на
  
издаване на еАДД.
ЕАД
  
"№ на предходен ЕДД"
Не е задължително.
* формат на
Документът не се приема, когато
Посочва се номерът на
Полето се попълва,
номера на
полето е попълнено, но някоя от
ЕДД, предхождащ
когато преди
въведения
посочените валидации не е
подадените данни за
подавания ЕДП има
ЕДД/ЕДП
успешна
получаване, ако има
ЕДД за промяна в
* дали датата от
 
такъв.
обстоятелства за
номера не е
 
Когато горивото се
същото гориво.
по-голяма от
 
получава след
 
текущата
 
продажба, се посочва
 
* дали въведеният
 
номер на ЕДД за
 
ЕДД/ЕДП е
 
продажбата, издаден от
 
наличен в
 
ЗП доставчик по
 
системата
 
фактурата, по която се
   
получава горивото, ако
   
този номер е известен.
   
Когато горивото се
   
получава по ЕДД за
   
промяна на
   
местоназначение без
   
продажба, се посочва
   
номер на ЕДД за
   
промяна на
   
местоназначение,
   
издаден от същото ЗП,
   
което подава ЕДП.
   
Когато горивото се
   
получава по ЕДД за
   
промяна на
   
местоназначение след
   
ЕДД за продажба, се
   
посочва номерът на ЕДД
   
за промяна на
   
местоназначение,
   
издаден от доставчика
   
по фактура, по която се
   
получава горивото, ако
   
този номер е известен.
   
Когато горивото се
   
получава, след като
   
транспортното средство е
   
престояло на територията
   
на обекта, се посочва
   
номерът на ЕДД за
   
престой на превозното
   
средство, ако този номер
   
е известен.
   
Когато горивото се
   
получава след промяна
   
на превоза, се посочва
   
номерът на ЕДД за
   
промяна на превоза, ако
   
този номер е известен.
   
"Дата на данъчното
Задължително поле
* форматът на
Документът не се приема, когато
събитие/дата на
 
датата е
полето не е попълнено или някоя
възникване на промяна в
 
ДД.ММ.ГГГГ
от посочените валидации не е
обстоятелствата"
 
* дали датата не е
успешна
Посочва се датата на
 
по-голяма от
 
получаване на горивото.
 
текущата
 
"Вид на горивото"
Задължително поле
* дали заема
Документът не се приема, когато
Видът на горивото се
 
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
избира от
 
за вид на горивото
от посочените валидации не е
номенклатурата на
 
от пакета от данни
успешна
видовете горива или ще
 
"Горива, за които
 
се зареди автоматично
 
се извършва
 
при въвеждане на
 
подаване на
 
валиден код по КН.
 
ЕДД/ЕДП"
 
"Наименование на
Задължително поле
* дали заема
Документът не се приема, когато
горивото"
 
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
Видът на горивото се
 
за наименование
от посочените валидации не е
избира от
 
на горивото от
успешна
номенклатурата на
 
пакета от данни
 
горивата, след като е
 
"Горива, за които
 
избран видът гориво, или
 
се извършва
 
ще се зареди
 
подаване на
 
автоматично при
 
ЕДД/ЕДП"
 
въвеждане на валиден
   
код по КН.
   
"Код по КН"
Задължително поле
* дали заема
Документът не се приема, когато
Кодът по КН ще се
 
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
зареди автоматично,
 
за кода по КН от
от посочените валидации не е
когато се избере видът
 
пакета от данни
успешна
на горивото и
 
"Горива, за които
 
наименованието на
 
се извършва
 
горивото, или се
 
подаване на
 
въвежда.
 
ЕДД/ЕДП"
 
"Количество"
Задължително поле
* изписване само
Документът не се приема, когато
Въвежда се количеството
 
на цифри с точност
полето не е попълнено или някоя
на горивото с точност
 
два знака след
от посочените валидации не е
два знака след
 
десетичната точка
успешна
десетичната точка в
   
мерната единица,
   
валидна за този код по
   
КН.
   
"Мерна единица"
Задължително поле
* дали заема
Документът не се приема, когато
Мерната единица е литри
 
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
при 15 градуса или
 
за кода по КН от
от посочените валидации не е
килограми, в зависимост
 
пакета от данни
успешна
от кода по КН на
 
"Горива, за които
 
горивото
 
се извършва
 
  
подаване на
 
  
ЕДД/ЕДП"
 
"Данъчна основа на доставката в левове"
Задължително поле
Цифров формат (два знака след десетичната точка ".")
Документът не се приема, когато полето не е попълнено
Секция "ЗП, от което е получено горивото"
В тази секция при продажба се попълва доставчикът на горивото по фактура, ако е имало продажба, а
ако горивото е вече получено с предходен документ от ЗП, подател на ЕДП, то се посочват данните
на ЗП, подател на ЕДП.
"Вид на лицето"
Задължително поле
* дали заема
Документът не се приема, когато
Избира се видът на
 
стойности от
полето не е попълнено или някоя
лицето, от което е
 
номенклатурата на
от посочените валидации не е
получено горивото.
 
видовете лица,
успешна
То може да бъде
 
които могат да
 
юридическо лице,
 
подават документи
 
физическо лице,
 
пред НАП
 
юридическо лице без
   
служебен номер в НАП
   
или физическо лице без
   
служебен номер в НАП.
   
Юридическо лице
"Идентификатор"
Задължително поле,
* формат на
Документът не се приема, когато
Посочва се
когато за вид на
въведения ЕИК
полето не е попълнено или някоя
идентификаторът на
задълженото лице е
* формат на
от посочените валидации не е
лицето, от което е
избрано "Юридическо
въведения за
успешна
получено горивото, който
лице"
служебен номер в
 
може да бъде ЕИК или
 
НАП
 
служебен номер в НАП,
 
* дали въведеният
 
ако лицето няма ЕИК.
 
ЕИК, съответно
 
  
служебен номер в
 
  
НАП са налични в
 
  
регистъра на ЗП
 
"Наименование"
Извлича се от
 
Документът не се приема, когато
Извлича се от регистъра
регистъра на ЗП
 
полето не е попълнено
на ЗП по данни на
   
въведения
   
идентификатор.
   
"Адрес за
Извлича се от
 
Документът не се приема, когато
кореспонденция"
регистъра наЗП
 
полето не е попълнено
Извлича се от регистъра
   
на ЗП по данни на
   
въведения
   
идентификатор.
   
Физическо лице
"Идентификатор"
Задължително поле,
* формат на
Документът не се приема, когато
Посочва се
когато за вид на
въведения ЕГН
полето не е попълнено или някоя
идентификаторът на
задълженото лице е
* формат на
от посочените валидации не е
лицето, от което е
избрано "Физическо
въведения ЛНЧ
успешна
получено горивото, който
лице"
* формат на
 
може да бъде ЕГН, ЛНЧ
 
въведения за
 
или служебен номер в
 
служебен номер в
 
НАП, ако лицето няма
 
НАП
 
ЕГН или ЛНЧ.
 
* дали въведеният
 
  
ЕГН, ЛНЧ,
 
  
съответно
 
  
служебен номер в
 
  
НАП, са налични в
 
  
регистъра на ЗП
 
"Трите имена"
Задължителни полета
* дали се
Документът не се приема, когато
Посочват се трите имена
са име и фамилия,
използват само
задължителните полета не са
на лицето, от което е
когато за вид на
букви на кирилица
попълнени или не са използвани
получено горивото
задълженото лице е
и символите
само букви на кирилица и
 
избрано "Физическо
интервал,
символите интервал,
 
лице"
'(апостроф) и -
'(апостроф) и - (тире);
  
(тире);
 
  
* дали въведените
 
  
имена отговарят на
 
  
съответните имена
 
  
в регистъра на ЗП
 
Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
"Наименование"
Задължително поле,
 
Документът не се приема, когато
Посочва се
когато за вид на
 
полето не е попълнено
наименованието на ЮЛ
задълженото лице е
  
без служебен номер в
избрано
  
НАП, от което е получено
"Чуждестранно ЮЛ
  
горивото
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
"Държава"
Задължително поле,
* Дали заема
Документът не се приема, когато
Избира се от
когато за вид на
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
класификатора на
задълженото лице е
от пакета от данни
от посочените валидации не е
държавите
избрано
"Класификатора на
успешна
 
"Чуждестранно ЮЛ
държавите"
 
 
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
"Държава двубуквен
Задължително поле,
* Дали заема
Документът не се приема, когато
код"
когато за вид на
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
Зарежда се при избор на
задълженото лице е
от пакета от данни
от посочените валидации не е
държавата
избрано
"Класификатора на
успешна
 
"Чуждестранно ЮЛ
държавите"
 
 
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
"Данъчен
Задължително поле,
 
Документът не се приема, когато
идентификационен
когато държавата не
 
държавата не е от ЕС и полето не
номер в държавата на
е от ЕС и когато за
 
е попълнено
установяване"
вид на задълженото
  
Когато посочената
лице е избрано
  
държава не е от ЕС,
"Чуждестранно ЮЛ
  
трябва да се въведе
без служебен номер в
  
данъчен
НАП"
  
идентификационен
   
номер в държавата на
   
установяване
   
"ДДС номер"
Задължително поле,
 
Документът не се приема, когато
Когато посочената
когато държавата е
 
държавата е от ЕС и полето не е
държава е от ЕС, трябва
от ЕС, когато за вид
 
попълнено
да се въведе ДДС номер
на задълженото лице
  
 
е избрано
  
 
"Чуждестранно ЮЛ
  
 
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
"Име и фамилия"
Задължителни
* дали са въведени
Документът не се приема, когато
Посочват се име и
полета, когато за вид
на латиница и
двете полета не са попълнени
фамилия на лицето, от
на задълженото лице
символите
или някоя от посочените
което е получено
е избрано
интервал,
валидации не е успешна
горивото
"Чуждестранно ФЛ
'(апостроф) и -
 
 
без служебен номер в
(тире)
 
 
НАП"
  
"Дата на раждане"
Задължително поле,
* дали датата на
Документът не се приема, когато
Посочва се дата на
когато за вид на
раждане е в
полето не е попълнено или някоя
раждане на лицето, от
задълженото лице е
указния формат
от посочените валидации не е
което е получено
избрано
ДД.ММ.ГГГГ;
успешна
горивото, когато то е ФЛ
"Чуждестранно ФЛ
* дали датата на
 
без служебен номер в
без служебен номер в
раждане не е
 
НАП
НАП"
по-голяма от
 
  
текущата
 
"Държава"
Задължително поле,
* Дали заема
Документът не
Избира се от
когато за вид на
валидна стойност
се приема, когато полето не е
класификатора на
задълженото лице е
от пакета от данни
попълнено или някоя от
държавите
избрано
"Класификатора на
посочените валидации не е
 
"Чуждестранно ФЛ
държавите"
успешна
 
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
"Държава двубуквен
Задължително поле,
* Дали заема
Документът не се приема, когато
код"
когато за вид на
валидна стойност
полето не е попълнено или някоя
Зарежда се при избор на
задълженото лице е
от пакета от данни
от посочените валидации не е
държавата
избрано
"Класификатора на
успешна
 
"Чуждестранно ФЛ
държавите"
 
 
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
"Населено място по
Задължително поле,
 
Документът не се приема, когато
постоянен адрес"
когато за вид на
 
полето не е попълнено
Посочва се населеното
задълженото лице е
  
място по постоянен адрес
избрано
  
на лицето, от което е
"Чуждестранно ФЛ
  
получено горивото,
без служебен номер в
  
когато то е ФЛ без
НАП"
  
служебен номер в НАП
   
"Вид на документ за
Задължително поле,
 
Документът не се приема, когато
самоличност"
когато за вид на
 
полето не е попълнено
Избира се от
задълженото лице е
  
номенклатурата на
избрано
  
видовете документи за
"Чуждестранно ФЛ
  
самоличност
без служебен номер в
  
 
НАП"
  
"Номер на документ за
Задължително поле,
 
Документът не се приема, когато
самоличност"
когато за вид на
 
полето не е попълнено
Посочва се номерът на
задълженото лице е
  
документ за самоличност
избрано
  
на лицето, от което е
"Чуждестранно ФЛ
  
получено горивото,
без служебен номер в
  
когато то е ФЛ без
НАП"
  
служебен номер в НАП
   
Секция "Място на получаване на горивото"
Задължителна секция за ЕДП. В случаите, в които горивото се продава от/на посредник, без да
напуска транспортното средство, видът е "Продажба без разтоварване на ТС" и не се посочват данни
за мястото на получаване. Във всички други случаи за място на получаване на горивото с ЕДП се
посочва мястото на разтоварване на горивото.
Вид
Задължително поле
* Дали заема валидни стойности
Документът не
От номенклатура се
 
от номенклатурата на видовете
се приема, когато
избира видът на мястото